Search glas

Växande marknad och teknologiskifte

Marknaden växer och gynnsamma yttre förhållanden påverkar bolaget positivt. Verksamheten är relativt konjunkturokänslig eftersom merparten av slutprodukterna är avsedda för livsmedelsindustrin.

En växande befolkning och en medelklass som får det bättre ökar också efterfrågan på Beijer Refs produkter inom komfortkyla. Beijer Ref har som ambition att växa både på nya och befintliga marknader. Fortfarande finns det flera geografiska marknader där koncernen inte är representerad i dag, men som kan bli möjliga i framtiden.

Marknaden befinner sig även i ett teknologiskifte där slutkunderna av regulatoriska skäl konverterar till mer miljövänliga alternativ. Beijer Ref är väl positionerat och har alternativ baserade på framtida gröna produkter jämfört med dagens system som drivs av köldmedier som har negativ miljöpåverkan.