Search glas

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses President och Executive Vice President-nivå, för närvarande sju personer.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen ska omförhandlas årligen och beakta individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på ekonomiskt kvantifierbar måluppfyllelse. Individen ska erhålla maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner.

För mer detaljerad information, se vidare not 6 (sidorna 88-89) i Beijer Refs årsredovisning för 2020.