Search glas

Alternativa nyckeltal

∆%
Förändring i procent.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. Syftet med avkastning på eget kapital samt övriga avkastningsmått är att ställa resultatet i förhållande till viktiga balansräkningsposter.

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader (rullande 12 månader) i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITDA är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

Eget kapital per aktie före / efter utspädning
Eget kapital före / efter utspädning i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskat med likvida medel inklusive kortfristiga placeringar. Vi anser att nettoskulden är användbart för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

Operativt kapital
Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.

Organisk förändring
Jämförelsetal år över år justerade för omräkningseffekter vid konsolidering samt för förändringar i strukturen.

R12
Rullande tolv. Avser de senaste 12 månaderna.

Resultat per aktie före / efter utspädning
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning.

Räntebärande skulder
Räntebärande skulder inkluderar räntebärande avsättningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Syftet med detta mått är att visa hur stor del av företagets resultat som går till att betala räntor och övriga finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Syftet är att visa belåning i förhållande till bokfört värde på det egna kapitalet.

Soliditet
Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld.

 

Läs mer