Search glas

Alternativa nyckeltal

∆%

Förändring i procent.

Avkastning på eget kapital, %

Resultat efter skatt (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som medeltalet av eget kapital vid utgången av de senaste fyra kvartalen. Avkastning på eget kapital används för att ställa resultatet i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital, %

Rörelseresultat för den senaste 12-månadersperioden i procent av genomsnittligt operativt kapital. Genomsnittligt operativt kapital beräknas som medeltalet av operativt kapital vid utgången av de senaste fyra kvartalen. Avkastning på operativt kapital används för att ställa rörelseresultatet i förhållande till genomsnittligt operativt kapital.

Avkastning på operativt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, (R12), %

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden i procent av genomsnittligt operativt kapital. Genomsnittligt operativt kapital beräknas som medeltalet av operativt kapital vid utgången av de senaste fyra kvartalen. Avkastning på operativt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, används för att ställa rörelseresultatet från den underliggande operativa verksamheten i förhållande till genomsnittligt operativt kapital.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITA är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA exklusive jämförelsestörande poster

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster samt före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITA exklusive jämförelsestörande poster är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal, %

EBITA i förhållande till nettoomsättning. Visar rörelseresultatet från verksamheten före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar i förhållande till nettoomsättningen.

EBITA-marginal exklusive jämförelsestörande poster, %

EBITA exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning. Visar rörelseresultatet från den underliggande operativa verksamheten före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar i förhållande till nettoomsättningen.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITDA är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före avskrivningar och nedskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA exklusive jämförelsestörande poster

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster före avskrivningar och nedskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITDA exklusive jämförelsestörande poster är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före avskrivningar och nedskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA exklusive leasing (IFRS 16) och jämförelsestörande poster

Rörelseresultat exklusive påverkan från leasing (IFRS 16) och jämförelsestörande poster före avskrivningar och nedskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITDA exklusive leasing och jämförelsestörande poster är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före avskrivningar och nedskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt före påverkan av leasing.

Eget kapital per aktie före respektive efter utspädning

Eget kapital före respektive efter utspädning i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Genomsnittligt antalet utestående aktier beräknas som medeltalet av det totala antalet utestående aktier vid utgången av de senaste fyra kvartalen. Måttet visar eget kapital i förhållande till genomsnittligt antalet utestående aktier.

Jämförelsestörande poster

Engångsposter av större karaktär. Ger en ökad förståelse för Koncernens underliggande operativa resultat.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA för den senaste 12-månadersperioden. Mått på finansiell risk som ställer räntebärande skulder i förhållande till kassagenerering.

Nettoskuld/EBITDA exklusive jämförelsestörande poster

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden. Mått på finansiell risk som ställer räntebärande skulder i förhållande till underliggande kassagenerering.

Nettoskuld/EBITDA exklusive leasingskuld samt pensionsskuld och jämförelsestörande poster

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive påverkan från jämförelsestörande poster, leasing och pensioner för den senaste 12-månadersperioden. Mått på finansiell risk som ställer externa räntebärande skulder i förhållande till underliggande kassagenerering.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med likvida medel samt räntebärande kortfristiga placeringar. Vi anser att nettoskulden är användbart för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

Operativt kapital

Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar. Vi anser att operativt kapital är ett relevant nyckeltal för att identifiera det kapital som behövs för att finansiera den löpande verksamheten.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten justerat med erlagd ränta, betald inkomstskatt samt belastad av investeringar i anläggningstillgångar. I nyckeltalet exkluderas kassaflöde från jämförelsestörande poster. Vi anser att nyckeltalet är relevant för att ge en indikation på vilka medel som den operativa verksamheten genererar för att kunna genomföra strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna.

Organisk förändring

Jämförelsetal år över år justerade för omräkningseffekter vid konsolidering samt för förändringar i strukturen.

R12

Rullande tolv. Avser de senaste 12 månaderna.

Resultat per aktie före respektive efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, före/efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning, exklusive jämförelsestörande poster, baseras på årets resultat i koncernen, exklusive jämförelsestörande poster, hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning samt exklusive jämförelsestörande poster så justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier.

Räntebärande skulder

Räntebärande skulder till kreditinstitut, skulder relaterade till nyttjanderättstillgångar samt pensionsskuld. Nyckeltalet är relevant för att få en indikation på Koncernens räntekänslighet och finansiella risk.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Syftet med detta mått är att visa hur stor del av företagets resultat som går till att betala räntor och övriga finansiella kostnader.

Räntetäckningsgrad, exklusive jämförelsestörande poster

Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Syftet med detta mått är att visa hur stor del av företagets resultat som går till att betala räntor och övriga finansiella kostnader, rensat för jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, %

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansnetto och skatt. Nyckeltalet är relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (EBIT)

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Nyckeltalet är relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före finansnetto och skatt.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Syftet är att visa belåning i förhållande till bokfört värde på det egna kapitalet.

Soliditet, %

Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. Nyckeltalet är relevant för att visa det kapital i Koncernen som finansieras av räntekrävande kapital.

Alternativa nyckeltal Beijer Ref Q3-2023

Alternativa nyckeltal Beijer Ref 2022