Search glas

Alternativa nyckeltal

∆%

Förändring i procent.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. Syftet med avkastning på eget kapital samt övriga avkastningsmått är att ställa resultatet i förhållande till viktiga balansräkningsposter.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden i procent av genomsnittligt operativt kapital.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITA är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

EBITA exklusive jämförelsestörande poster

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster samt före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITA exklusive jämförelsestörande poster är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal, %

EBITA exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning. Visar rörelseresultatet från den underliggande operativa verksamheten före investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITDA är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

EBITDA exklusive jämförelsestörande poster

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster samt före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Syftet med att redovisa EBITDA exklusive jämförelsestörande poster är att koncernen betraktar det som ett relevant mått för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före investeringar i anläggningstillgångar.

Eget kapital per aktie före/efter utspädning

Eget kapital före/efter utspädning i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Jämförelsestörande poster

Engångsposter av större karaktär. Ger en ökad förståelse för Koncernens underliggande operativa resultat.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA för den senaste 12-månadersperioden. Mått på finansiell risk som ställer räntebärande skulder i förhållande till kassagenerering.

Nettoskuld/EBITDA exklusive jämförelsestörande poster

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden. Mått på finansiell risk som ställer räntebärande skulder i förhållande till underliggande kassagenerering.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med likvida medel samt räntebärande kortfristiga placeringar. Vi anser att nettoskulden är användbart för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

Operativt kapital

Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten justerat med erlagd ränta, betald inkomstskatt samt belastad av investeringar i anläggningstillgångar. I nyckeltalet exkluderas kassaflöde från jämförelsestörande poster. Vi anser att nyckeltalet är relevant för att ge en indikation på vilka medel som den underliggande operativa verksamheten genererar för att kunna genomföra strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna.

Organisk förändring

Jämförelsetal år över år justerade för omräkningseffekter vid konsolidering samt för förändringar i strukturen.

R12

Rullande tolv. Avser de senaste 12 månaderna.

Resultat per aktie före/efter utspädning

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, före/efter utspädning

Periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning.

Räntebärande skulder

Räntebärande skulder till kreditinstitut, skulder relaterade till nyttjanderättstillgångar samt pensionsskuld. Nyckeltalet är relevant för att få en indikation på Koncernens räntekänslighet och finansiella risk.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Syftet med detta mått är att visa hur stor del av företagets resultat som går till att betala räntor och övriga finansiella kostnader.

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansnetto och skatt. Nyckeltalet är relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (EBIT)

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Nyckeltalet är relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen från den underliggande operativa verksamheten före finansnetto och skatt.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Syftet är att visa belåning i förhållande till bokfört värde på det egna kapitalet.

Soliditet

Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. Nyckeltalet är relevant för att visa det kapital i Koncernen som finansieras av räntekrävande kapital.

Läs mer