Search glas

Mål och strategier

Fem strategiska fokusområden

Beijer Ref har ett tydligt mål – att stärka positionen som en världsledande aktör. För att nå målet behöver Beijer Ref växa snabbare än marknaden.

Därför arbetar vi efter en strategi som är indelad i fem fokusområden
– förvärv, OEM, supply chain, digitalisering och hållbarhet.

Förvärv

Digitalisering

Egentillverkning - OEM

Hållbarhet

Supply Chain

Mål

I enlighet med bolagets strategi har Beijer Ref satt upp nedanstående långsiktiga finansiella och icke-finansiella mål.

Finansiella mål
Tillväxt
Försäljningstillväxt på 10-15% per år
Lönsamhet
EBITA-marginal på 10-12%
Kapitaleffektivitet
Avkastning på operativt kapital (ROOC*) ska vara minst 12%. *Rörelseresultatet (EBIT) för den senaste 12-månadersperioden ändras till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) exklusive jämförelsestörande poster i relation till genomsnittligt operativt kapital.
Kapitalstruktur
Nettoskuld ska inte överstiga 3 x EBITDA över tid, med undantag för påverkan av IFRS 16 och pensionsskuld
Utdelning
Dela ut minst 30% av vinsten efter skatt
Icke-finansiella mål
Gröna produkter
Försäljning av egentillverkade produkter ska öka
Läs mer
Målet är att försäljningen av egentillverkade produkter anpassade för köldmedier med låga GWP-värden under 150, ska öka och utgöra mer än 50% av den totala OEM-försäljningen vid utgången av 2023. I dag utgör den andelen 32% (27). Bolaget räknar med att gradvis öka andelen i takt med att efterfrågan på kylsystem med miljövänliga köldmedier ökar.
Kunskapsdelning om det gröna
Totalt sex akademier är etablerade 2023
Läs mer
Beijer Ref Academy är ett bra koncept för att sprida kunskapen om grön teknik till koncernens kunder och leverantörer och ambitionen är att öppna fler akademier under de kommande åren. Målet är att ha totalt sex akademier etablerade 2023. 2020 hade koncernen tre akademier, varav de största finns i Padua, Italien och Lyon, Frankrike.
Ansvarsfull leverantörskedja
Tydliga överenskommelser med leverantörer
Läs mer
Målet är att ha en undertecknad uppförandekod för de 100 största leverantörerna och att ha en löpande process och dialog för att följa upp koden. Målet är uppnått men processen att följa upp återstår att implementera.
Affärsetik och anti-korruption
Samtliga anställda skall genomgå utbildning 2023
Läs mer
Målet är att samtliga anställda skall genomgå utbildning i affärsetik och antikorruption fram till och med 2023. Hittills har fler än 90% av medarbetarna genomgått utbildningen.
Jämställd arbetsplats
Högre andel kvinnor på samtliga positioner i företaget
Läs mer
Målet är en mer jämlik koncern med en högre andel kvinnor på samtliga positioner. I dag är ca 24% (20) av bolagets anställda kvinnor. Utav ledningsgrupperna i koncernen utgör 17% kvinnor.
Trygg och sund arbetsplats
Sjukfrånvaro ska ligga under 5%
Läs mer
För att leva upp till målet om en sund och säker arbetsplats är målet att ha en sjukfrånvaro under 5%. Under 2022 uppgick sjukfrånvaron till 3,1% (2,4). Bolaget kommer även att erbjuda samtliga tjänstemän utvecklingssamtal och att det ska vara implementerat fullt ut 2022.