Search glas

Mål och strategier

Fem strategiska fokusområden

Beijer Ref har ett tydligt mål – att stärka positionen som en världsledande aktör. För att nå målet behöver Beijer Ref växa snabbare än marknaden.

Därför arbetar vi efter en strategi som är indelad i fem fokusområden
– förvärv, OEM, supply chain, digitalisering och hållbarhet.

Förvärv

Digitalisering

Egentillverkning - OEM

Hållbarhet

Supply Chain

Mål

I enlighet med bolagets strategi har Beijer Ref satt upp nedanstående långsiktiga finansiella och icke-finansiella mål.

Finansiella mål
Tillväxt
Växa snabbare än marknaden
Läs mer
Beijer Ref ska växa mer än marknaden både organiskt och genom förvärv. Under 2019 var tillväxten 13,8% (32,4), varav 4,4% var organisk tillväxt (13,4). Den totala tillväxten har i genomsnitt varit 15,6% under de senaste fem åren. Beijer Refs viktigaste förutsättning för en långsiktig framgång är lönsam tillväxt.
Avkastning
Avkastning på operativt kapital ska vara minst 12%
Läs mer
Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 12%. Det ger verksamheten stabilitet och beredskap inför eventuella förändringar i omvärlden. Under de senaste fem åren har Beijer Refs genomsnittliga avkastning uppgått till 15,9%.
Soliditet
Soliditet på minst 30%
Läs mer
Soliditeten i koncernen ska uppgå till minst 30%. God soliditet visar att koncernen har en stark finansiell ställning, vilket är en nödvändighet i ett bolag med stark tillväxt. Under den senaste femårsperioden har den genomsnittliga soliditeten varit 41,8%. Soliditeten har ökat under det senaste året trots påverkan av IFRS 16, vilket inneburit att balansomslutningen ökat med ca 1 miljard kronor.
Utdelning
Dela ut mer än 30% av vinsten efter skatt
Läs mer
Beijer Ref har som mål att dela ut mer än 30% av vinsten efter skatt. God avkastning på insatt kapital bidrar till en stabil ägarstruktur. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga utdelningsandelen varit 48,8%.
Icke-finansiella mål
Gröna produkter
Försäljning av egentillverkade produkter ska öka
Läs mer
Målet är att försäljningen av egentillverkade produkter med låga GWP-värden ska öka och utgöra mer än 50% av den totala OEM-försäljningen vid utgången av 2023. I dag utgör den andelen 27%
Kunskapsdelning
Totalt sex akademier är etablerade 2023
Läs mer
Beijer Ref ska öppna fler utbildningsakademier inom miljövänlig kylteknik världen över under de närmaste åren. Målet är att totalt sex akademier är etablerade 2023. 2019 hade koncernen tre akademier.
Ansvarsfull leverantörskedja
Tydliga överenskommelser med leverantörer
Läs mer
Koncernen vill ta ansvar och föra en dialog med framförallt 100 huvudleverantörer. Målet är att ha tydliga överenskommelser angående uppförandekod med dessa leverantörer, vilket har uppnåtts under året.
Affärsetik och anti-korruption
Samtliga anställda skall genomgå utbildning 2021
Läs mer
Bolaget har nolltolerans när det gäller korruption och har en fungerade whistleblower-process. Koncernen har tagit fram ett elektroniskt utbildningsverktyg och under 2019 har cirka 40% genomgått denna utbildning. Målet är att samtliga anställda skall ha genomgått utbildning i affärsetik och anti-korruption senast 2021.
Jämställd arbetsplats
Högre andel kvinnor på samtliga positioner i företaget
Läs mer
Att få fler kvinnor till olika yrkeskategorier som sedan länge varit mansdominerade är en utmaning men också en stor möjlighet för att säkra framtida arbetskraft. Målet är ett mer jämlikt Beijer Ref med en högre andel kvinnor på samtliga positioner i företaget. I dag är ca 20% av bolagets anställda kvinnor.
Trygg och sund arbetsplats
Sjukfrånvaro ska ligga under 5%
Läs mer
Beijer Ref arbetar för en säker och sund arbetsmiljö utan olyckor. Målet är att ha en sjukfrånvaro under 5%. 2019 uppgick sjukfrånvaron, i förhållande till total arbetad tid, till 2,4% (2,2%). Bolaget kommer att erbjuda samtliga tjänstemän utvecklingssamtal. Målet är att det ska vara implementerat fullt ut 2022.