Search glas

Mål och strategier

Fem strategiska fokusområden

Beijer Ref har ett tydligt mål – att stärka positionen som en världsledande aktör. För att nå målet behöver Beijer Ref växa snabbare än marknaden.

Därför arbetar vi efter en strategi som är indelad i fem fokusområden
– förvärv, OEM, supply chain, digitalisering och hållbarhet.

Förvärv

Digitalisering

Egentillverkning - OEM

Hållbarhet

Supply Chain

Mål

I enlighet med bolagets strategi har Beijer Ref satt upp nedanstående långsiktiga finansiella och icke-finansiella mål.

Finansiella mål
Tillväxt
Växa snabbare än marknaden
Läs mer
Beijer Ref har som mål att växa i högre takt än marknaden. Under 2022 var tillväxten 33,9% (20,2), varav 16,4% var organisk tillväxt (14,4). Den totala tillväxten har i genomsnitt varit 19,0% under de senaste fem åren.
Avkastning
Avkastning på operativt kapital ska vara minst 12%
Läs mer
Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 12%. Det ger verksamheten stabilitet och beredskap inför eventuella förändringar i omvärlden. Under de senaste fem åren har Beijer Refs genomsnittliga avkastning uppgått till 15,4%.
Soliditet
Soliditet på minst 30%
Läs mer
Soliditeten i koncernen ska uppgå till minst 30%. Under den senaste femårsperioden har den genomsnittliga soliditeten varit 36,5%.
Utdelning
Dela ut mer än 30% av vinsten efter skatt
Läs mer
Beijer Ref har som mål att dela ut mer än 30% av vinsten efter skatt. God avkastning på insatt kapital bidrar till en stabil ägarstruktur. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga utdelningsandelen varit 42%.
Icke-finansiella mål
Gröna produkter
Försäljning av egentillverkade produkter ska öka
Läs mer
Målet är att försäljningen av egentillverkade produkter anpassade för köldmedier med låga GWP-värden under 150, ska öka och utgöra mer än 50% av den totala OEM-försäljningen vid utgången av 2023. I dag utgör den andelen 32% (27). Bolaget räknar med att gradvis öka andelen i takt med att efterfrågan på kylsystem med miljövänliga köldmedier ökar.
Kunskapsdelning om det gröna
Totalt sex akademier är etablerade 2023
Läs mer
Beijer Ref Academy är ett bra koncept för att sprida kunskapen om grön teknik till koncernens kunder och leverantörer och ambitionen är att öppna fler akademier under de kommande åren. Målet är att ha totalt sex akademier etablerade 2023. 2020 hade koncernen tre akademier, varav de största finns i Padua, Italien och Lyon, Frankrike.
Ansvarsfull leverantörskedja
Tydliga överenskommelser med leverantörer
Läs mer
Målet är att ha en undertecknad uppförandekod för de 100 största leverantörerna och att ha en löpande process och dialog för att följa upp koden. Målet är uppnått men processen att följa upp återstår att implementera.
Affärsetik och anti-korruption
Samtliga anställda skall genomgå utbildning 2023
Läs mer
Målet är att samtliga anställda skall genomgå utbildning i affärsetik och antikorruption fram till och med 2023. Hittills har fler än 90% av medarbetarna genomgått utbildningen.
Jämställd arbetsplats
Högre andel kvinnor på samtliga positioner i företaget
Läs mer
Målet är en mer jämlik koncern med en högre andel kvinnor på samtliga positioner. I dag är ca 24% (20) av bolagets anställda kvinnor. Utav ledningsgrupperna i koncernen utgör 17% kvinnor.
Trygg och sund arbetsplats
Sjukfrånvaro ska ligga under 5%
Läs mer
För att leva upp till målet om en sund och säker arbetsplats är målet att ha en sjukfrånvaro under 5%. Under 2022 uppgick sjukfrånvaron till 3,1% (2,4). Bolaget kommer även att erbjuda samtliga tjänstemän utvecklingssamtal och att det ska vara implementerat fullt ut 2022.