Search glas

Beijer Ref som investering

Beijer Ref skapar långsiktiga aktieägarvärden. Genom att göra kontinuerliga förvärv och bedriva ett aktivt ägande av våra drygt >140 dotterbolag, är vår målsättning att driva tillväxt och kontinuerlig resultatförbättring.

Genom åren har Beijer Ref-aktien visat sig vara en god investering som genererat högre avkastning än index på Nasdaq och bolaget har delat ut mer än 30 procent av årsvinsten.

Tre goda skäl att äga aktier i Beijer Ref:

Växande marknad och teknologiskifte

Marknaden växer och gynnsamma yttre förhållanden påverkar bolaget positivt. Verksamheten är relativt konjunkturokänslig eftersom merparten av slutprodukterna är avsedda för livsmedelsindustrin och en stor del är eftermarknad. En växande befolkning och en medelklass som får det bättre ökar också efterfrågan på Beijer Refs produkter inom framförallt komfortkyla. Beijer Ref har som ambition att växa både på nya och befintliga marknader. Beijer Refs marknader kännetecknas av att de fortfarande är fragmenterade och därmed finns fortsatt utrymme för konsolidering. Det finns flera geografiska marknader där koncernen inte är representerad i dag, men som kan bli möjliga i framtiden. Beijer Refs tillväxtmål baseras på att koncernen bedömer att det fortfarande finns stor potential för såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt på ett globalt plan.

Läs mer

Tydligt fokus

Beijer Ref fokuserar på att göra det bolaget är bra på – att tillhandahålla produkter inom kyla och HVAC. Inom bolaget råder en stark företagskultur med tydliga värderingar. Entreprenörskap har alltid varit en av Beijer Refs styrkor och under hela företagets historia har koncernen utökat sin verksamhet genom förvärv. Detta har resulterat i att de anställda alltid fokuserar på att utveckla affärsverksamheten genom att kombinera de bästa metoderna från varje företag för att skapa något ännu starkare. Beijer Refs affärsidé bygger på att koncernbolagen ute i världen har en gemensam strategi och mission och dessutom bedriver sin verksamhet med kontinuitet. Interna samordningsfördelar inom inköp och logistik kan alltid utvecklas vidare. Koncernens stora distributionsnätverk med över >500 filialer i 45 länder över världen skapar förutsättningar för en effektiv distributionskedja.

Läs mer

Stabil utveckling

Beijer Ref är världens största globala kylgrossist. Över tid har aktien genererat högre avkastning än index på Nasdaq och bolaget har delat ut mer än 30 procent av årsvinsten. Det har möjliggjorts tack vare en stark balansräkning, en stabil ägarkrets och kontinuitet i ledningen.

Beijer Ref har haft en genomsnittlig omsättningsökning på ca 15% kombinerat med en rörelsemarginal på mellan 7-8% och en genomsnittlig avkastning på operativt kapital på över 15%.