Search glas

Utskott

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till bolagets ledning samt revisionsutskott

Styrelsen för Beijer Ref AB i sin helhet utgör bolagets ersättningsutskott och fullgör dess uppgifter.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera

  • Samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
  • tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsprinciper och ersättningsnivåer i bolaget.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman 2017. Dessa innefattar även program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ovan nämnda utvärdering.

Ersättningsutskottet har under 2017 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har utvärderat utfallet för den rörliga ersättningen för 2017 och har konstaterat att dessa i samtliga fall följt gällande riktlinjer för bolaget, samt att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt.

Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsprinciper och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid utskottet finner att dessa är marknadsmässiga.

Malmö i mars 2018
Beijer Ref AB
Styrelsen

 

Revisionsutskottet består av Bernt Ingman, som också är utskottets ordförande, och Frida Norrbom Sams. Koncernchefen är inbjuden och koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.

Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Beijer Refs styrelse.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att:

  • svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering,
  • fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan externa och interna revisionen och synen på bolagets risker,
  • fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor,
  • utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen,
  • biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen,
  • revisionsutskottet ska protokollföra sina möten,
  • när styrelsen delegerat beslutsrätten i en specifik fråga snarast handlägga denna fråga samt återrapportera till styrelsen, samt
  • revisionsutskottet ska rapportera till styrelsen på ordinarie styrelsemöten samt genom att protokoll från utskottets möten biläggs ordinarie styrelsematerial.

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter, koncernchefen och för revisorn.