Search glas

Utskott

Ersättningsutskottet samt revisionsutskott

Ersättningsutskottet utgörs av Kate Swann (ordförande) och Albert Gustafsson.

Inom styrelsen inrättas ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ledande befattningshavares ersättningar samt nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskottet består av Nathalie Delbreuve, som också är utskottets ordförande, samt Frida Norrbom Sams och Albert Gustafsson. Koncernchefen är inbjuden och koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.

Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Beijer Refs styrelse.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att:

  • svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering,
  • fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan externa och interna revisionen och synen på bolagets risker,
  • fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor,
  • utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen,
  • biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen,
  • revisionsutskottet ska protokollföra sina möten,
  • när styrelsen delegerat beslutsrätten i en specifik fråga snarast handlägga denna fråga samt återrapportera till styrelsen, samt
  • revisionsutskottet ska rapportera till styrelsen på ordinarie styrelsemöten samt genom att protokoll från utskottets möten biläggs ordinarie styrelsematerial.

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter, koncernchefen och för revisorn.