Search glas

Valberedning

I enlighet med Beijer Refs årsstämmas instruktioner har en valberedning utsetts, bland de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande, med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Bernt Ingman, Ordförande i Beijer Refs styrelse
Joen Magnusson, Ledamot i Beijer Refs styrelse
Patrica Hedelius, AMF Pension
Albert Gustafsson, EQT
Tommi Saukkoriipi, SEB Investment Management samt valberedningens ordförande

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Tommi Saukkoriipi, SEB Investment Management, telefon: 0771-62 10 00,
e-post: tommi.saukkoriipi@seb.se eller till ​info@beijerref.com

Instruktion för valberedning