Search glas

Valberedning

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2024

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Juho Frilander (EQT Partners)
Joen Magnusson (eget och närstående innehav)
Per Bertland (eget och närstående innehav)
Patricia Hedelius (AMF Tjänstepension och Fonder)
Kate Swann (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Juho Frilander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons-och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref AB:s styrelse kan vända sig till Juho Frilander, EQT Partners, telefon: +358 969 62 470, e-post: juho.frilander@eqtpartners.com eller till info@beijerref.com.

Instruktion för valberedning