Search glas

Risk- & känslighetsanalys

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Beijer Ref bedriver därför ett löpande arbete med riskhantering, med syftet att minska potentiella risker


Riskhanteringen styrs av ett regelverk som fastställs av styrelsen. Målet med dessa regler är att få en samlad bild av risksituationen, att minimera negativa resultateffekter och klargöra ansvar och befogenheter inom koncernen. Uppföljning av att reglerna efterlevs kontrolleras av ansvarig och avrapporteras till styrelsen. På så sätt görs fortlöpande förbättringar och potentiella risker minskar.

Läs mer om riskhantering i vår Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022 på sidan 49-51