Search glas

Medarbetare

För Beijer Ref är det viktigt att organisationen är inkluderande och månar om såväl mångfald som talangutveckling

Att skapa rätt företagskultur är en grundförutsättning för att uppnå sådana mål. Inom koncernen pågår ständigt ett kulturarbete som tar form genom olika aktiviteter. Vi tar även centrala initiativ för att öka medvetenheten kring jämställdhet på arbetsplatsen, där syftet också är att öka andelen kvinnor i organisationen. Målsättningen är att arbeta aktivt med att öka andelen kvinnliga chefer och påverka mångfalden i positiv riktning i alla led.

 

Talangutveckling
Vi arbetar även för att identifiera och utveckla våra talanger, med syftet att behålla och utveckla personalen och skapa goda ledare och förebilder. Årligt medarbetarsamtal ska genomföras för samtliga medarbetare. På så sätt tar vi tillvara på våra anställdas kunskap och idéer.

 

Säker arbetsplats
Vi bedriver hela tiden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Våra medarbetare ska må bra på jobbet. Beijer Ref har en policy som tydliggör att alla bolag i koncernen ska erbjuda en icke-diskriminerande och säker arbetsplats som främjar hälsa och välbefinnande. Vi ställer krav på att förebyggande arbete utförs för att minimera olyckor och sjukdom, och kartlägger också arbetsmiljörisker.