Search glas

23-04-25

Beijer Ref Q1 2023

Första kvartalet

  • Den organiska försäljningen ökade med 14,5 procent i kvartalet jämfört med samma period föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 30,2 procent och valutaeffekterna uppgick till 5,8 procent. Nettoomsättningen ökade med 50,5 procent och uppgick till 7 378 MSEK (4 903).
  • EBITA uppgick till 702 MSEK (407), vilket är en ökning med 72,4 procent jämfört med samma period föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 9,5 procent (8,3).
  • Detta är Beijer Refs bästa första kvartal någonsin, exklusive jämförelsestörande poster, både i absoluta tal samt marginal, baserat på nuvarande struktur.
  • Första kvartalet var belastat med engångskostnader som hänför sig till den tillfälliga finansieringen avseende förvärvet av den nordamerikanska verksamheten Heritage Distribution om 138 MSEK vilket ingår i posten ”Finansnetto”.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -209 MSEK (-295) under kvartalet. Kvartalets operativa kassaflöde påverkas fortfarande av effekterna från 2022 års instabila försörjningskedja.
  • Resultat per aktie efter utspädning och justerad för jämförelsestörande poster i finansnettot uppgick till 1,08 SEK (0,65) vilket är en ökning med 66,6 procent.
  • De tidigare aviserade förvärven av HVACR-bolaget Heritage Distribution (Nordamerika) samt Transport Cooling (Sydafrika) slutfördes under det första kvartalet. Heritage Distribution slutfördes samt konsoliderades per den 20 januari.
  • Under kvartalet slutfördes den aviserade företrädesemissionen. Emissionen tecknades till 99,7 procent med stöd av teckningsrätter. Övriga aktier tilldelades de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt sett blev emissionen övertecknad med 44 procent.

CEO kommenterar

Under första kvartalet har vi fortsatt att bygga på framgångarna från 2022. Samtliga marknader har visat positiv tillväxt och den totala omsättningen uppgick till 7 378 MSEK, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med samma period föregående år med en organisk tillväxt om 15 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 702 MSEK, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga segment noterade en stark organisk tillväxt - HVAC 17 procent, OEM 24 procent och Kommersiell och Industriell Kyla 10 procent.

Under kvartalet har vi haft en fortsatt god efterfrågan på luft/luft (AC-produkter) för framför allt uppvärmning. Ökad medvetenhet kring energieffektivisering och förbättrad inomhusmiljö är en bidragande faktor. Därtill har de stigande elpriserna i Europa lett till att allt fler börjat se kostnadsfördelarna med att använda luft/luft som ett komplement till uppvärmning. 

Vi fortsätter att fokusera på att skapa enkla och smidiga e-handelsupplevelser för våra kunder, vilket resulterat i ökad försäljning och kundnöjdhet. Under kvartalet fortsatte vår digitala försäljning sin mycket goda tillväxt och vi har haft en bra utveckling, både på befintliga och nya e-handelsplattformar. Försäljningen ökade med 40 procent, jämfört med samma period föregående år.

Osäkra leveranskedjor är något branschen fortfarande tacklas med och som har påverkat vår lagerhållning negativt, vi fortsätter att se förbättringar, framför allt avseende ledtider för produkter och komponenter. Under andra hälften av 2023 förväntar vi oss en normalisering av vår lagerhållning, justerat för våra säsongsvariationer.

Det är med glädje jag kan konstatera att vi under kvartalet (20 januari) slutförde förvärvet av det nordamerikanska HVAC-bolaget Heritage Distribution, villkorat av sedvanliga fullföljandevillkor. Detta förvärv är ett viktigt steg för Beijer Ref och speglar vårt engagemang i att utöka vår globala räckvidd och tillgodose våra kunders behov i världens alla hörn. Heritage Distribution har integrerats i linje med våra förväntningar och redovisat en bra utveckling under första kvartalet. Vidare har integrationen av AAD (Australien) gått enligt plan.

Vårt utbytesprogram (Beijer Ref Exchange Program) för 2023 har avslutats. Programmet har gjort det möjligt för deltagarna att erhålla värdefulla insikter från andra delar av organisationen, lära sig nya färdigheter samt bygga relationer med kollegor från olika länder. Ett stort tack till alla deltagare vars bidrag varit avgörande för programmets framgång.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna Heritage Distribution till Beijer Ref-familjen. De har ett ambitiöst och dedikerat team som bidrar med mångårig branschkunskap. Nu rör sig Europa och Nordamerika mot sin sommarsäsong och med en genomarbetad strategi i ryggen samt målmedvetna medarbetare fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

CEO
Christopher Norbye

Telekonferens Q1-2023

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2023. Presentationen hålls på engelska. Mötet är den 25 april kl. 13.30 CET. Anslut till presentationen på nedanstående länk.

Webcast: https://financialhearings.com/event/46503

För deltagande i telekonferens, ring in på nr:
SE: +46 8 505 163 86
US: +1 412 317 6300
UK: +44 20 319 84884
Pinkod: 9905201#

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 12.00 den 25 april.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö 25 april 2023

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Berghult
CFO
Telefon 040-35 89 00
E-post ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon 040-35 89 00
E-post nwd@beijerref.com

 

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-25 12:00 CET.