Search glas

19-02-15 regulatorisk

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2019 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska, i likhet med föregående år, vara sju.

Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Monica Gimre, Frida Norrbom Sams och William Striebe. Vidare föreslås att Chris Nelson väljs till ny styrelseledamot. Ross B. Shuster har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås vidare omval av Bernt Ingman.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förhållanden i övrigt, genomförd styrelseutvärdering, intervjuer med samtliga styrelsens ledamöter, diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. För att ersätta avgående Ross B. Shuster har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred branscherfarenhet och med erfarenhet av försäljning och ledarskap. Chris Nelson är President, Commercial HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) för Carrier Corporation med ansvar för den globala produkt- och service-verksamheten inom detta område. Han har över 24 års erfarenhet av försäljning och bred management erfarenhet och är anställd i UTC/Carrier sedan år 2004. Chris har en kandidatexamen från University of Notre Dame och en magisterexamen från Cornell University och har haft ledande befattningar i den amerikanska armén, Johnson & Johnson och McKinsey & Company. Chris Nelson är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Valberedningen bedömer att Chris Nelsons erfarenhet svarar väl mot den önskvärda kompetensprofilen.

Årsstämman kommer att hållas den 10 april 2019 kl. 15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras den 6 mars 2019 kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Malmö, 15 februari 2019

Beijer Ref AB (publ) 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Strandberg,

valberedningens ordförande

070-554 38 86

johan.strandberg@seb.se

eller

Bernt Ingman,

styrelsens ordförande

070-751 57 60

bernt.ingman@telia.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com