Search glas

20-03-04 icke regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020

Valberedningen för Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2020 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska, i likhet med föregående år, vara sju.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Monica Gimre, Frida Norrbom Sams och William Striebe, samt nyval av Gregory Alcorn. Chris Nelson har avböjt omval. Bernt Ingman föreslås omväljas som styrelseordförande.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förhållanden i övrigt, genomförd styrelseutvärdering, intervjuer med samtliga styrelsens ledamöter, diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser bransch­erfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. För att ersätta avgående Chris Nelson har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred branscherfarenhet inom HVAC (Heating, Ventilation and Air conditioning) och med erfarenhet av försäljning och ledarskap. Gregory Alcorn är född 1966 och är Vice President, Global Partnerships, inom Carrier Corporation med ansvar för koncernens samarbetspartners lönsamhet och tillväxt. Han har varit anställd i Carriers moderbolag, United Technologies Corporation (UTC), i 25 år och hos Carrier de senaste 19 åren. Hela Carrier-karriären har varit inriktad på allt mer ansvarsfulla roller inom allmän företagsledning, försäljning och marknadsföring, kanal/distributionshantering och affärsutveckling, med ledande roller inom Carriers Nordamerikanska kommersiella HVAC-verksamhet samt affärsutvecklingen inom Carriers globala kommersiella HVAC-verksamhet. Gregory har en kandidatexamen i maskinteknik från Duke University och en M.B.A. från Stanford Graduate School of Business. Gregory Alcorn innehar inga aktier i Beijer Ref och är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Valberedningen bedömer att Gregory Alcorns erfarenhet svarar väl mot den önskvärda kompetensprofilen.

Årsstämman kommer att hållas den 16 april 2020 kl. 15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras den 18 mars 2020 kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Malmö den 4 mars 2020

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Strandberg,

valberedningens ordförande

070-554 38 86

johan.strandberg@seb.se

eller

Bernt Ingman,

styrelsens ordförande

070-751 57 60

bernt.ingman@telia.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com