Search glas

23-10-13 icke regulatorisk

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2024

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Juho Frilander (EQT)
Joen Magnusson (eget och närstående innehav)
Per Bertland (eget och närstående innehav)
Patricia Hedelius (AMF Tjänstepension och Fonder)
Kate Swann (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Juho Frilander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons-och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum i Malmö den 23 april 2024.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Refs styrelse kan vända sig till Juho Frilander, EQT, telefon: +358 969 62 470, e-post: juho.frilander@eqtpartners.com eller till info@beijerref.com.

Malmö den 13 oktober 2023

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
E.post cne@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
E.post nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com