Search glas

22-10-19 icke regulatorisk

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2023

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Juho Frilander (EQT Partners)
Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse)
Erik Ståhl Hallengren (SEB Investment Management)
Patricia Hedelius (AMF Tjänstepension och Fonder)
Kate Swann (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Juho Frilander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons-och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 25 april 2023 på Malmö Arena, Hyllie stationstorg 2, Malmö.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref AB:s styrelse kan vända sig till Juho Frilander, EQT Partners, telefon: +358 969 62 470, e-post: juho.frilander@eqtpartners.com eller till info@beijerref.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand,
Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.
 

www.beijerref.com