Search glas

21-10-05 icke regulatorisk

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2022

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Juho Frilander (EQT Partners)
Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse)
Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management)
Patricia Hedelius (AMF-Försäkring och Fonder)
Kate Swann (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Juho Frilander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons-och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 7 april 2022 på Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref AB:s styrelse kan vända sig till Juho Frilander, EQT Partners, telefon: +358 969 62 470, e-post: juho.frilander@eqtpartners.com eller till info@beijerref.com

Malmö 5 oktober 2021

Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

 

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 38 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

 

Beijer Ref AB (publ) T. +46 40 35 89 00
Stortorget 8, SE-211 34 Malmö
 

www.beijerref.com