Search glas

20-10-08 icke regulatorisk

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2021

Malmö 8 oktober 2020

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av 5 ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Årets valberedning består av följande ledamöter:

Muriel Makharine (Carrier Corp.)

Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management)

Patricia Hedelius (AMF Pension)

Joen Magnusson (eget och närståendes innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse)

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Tommi Saukkoriipi har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons- och utskottsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 15 april 2021 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Tommi Saukkoriipi, SEB Investment management, telefon: 0771-62 10 00,     e-post: tommi.saukkoriipi @seb.se eller till info@beijerref.com

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com