Search glas

18-10-04 icke regulatorisk

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av 5 ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Muriel Makharine (Carrier)

Arne Lööw (Fjärde AP-fonden)

Johan Strandberg (SEB Fonder)

Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Johan Strandberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons- och utskottsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 10 april 2019 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Johan Strandberg, SEB Fonder, telefon: 0771-62 10 00, e-post: johan.strandberg@seb.se eller till info@beijerref.com

Malmö, 4 oktober 2018

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com