Search glas

10-04-27

Tremånadersrapport januari – mars 2010

- Nettoomsättningen steg med 17 procent till 1129,9 mkr (967,4).
- Rörelseresultatet ökade till 180,5 mkr (34,1) inklusive realisationsvinst på 140 mkr.
- Vinsten efter skatt uppgick till 168,7 mkr (22,3) inklusive realisationsvinst på 140 mkr.
- Vinsten per aktie blev 7,96 kronor (1,22).
- Vinsten per aktie exklusive realisationsvinst blev 1,35 kronor (1,22).
- Avyttring av affärsområdet Beijer Tech.
- Ytterligare förstärkt finansiell ställning.

Ovanstående avser kvarvarande verksamhet samt realisationsvinst från avyttringen av Beijer Tech.

Koncernen
G & L Beijer-koncernen visade en stark utveckling under det första kvartalet. Under perioden avyttrades affärsområdet Beijer Tech. Detta innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i nedan redovisade siffror. Koncernens omsättning ökade med 17 procent till 1129,9 mkr (967,4). Rörelse¬resultatet steg till 180,5 mkr (34,1). I rörelseresul¬tatet för 2010 ingår realisationsvinst på 140 mkr från avyttringen av Beijer Tech. Exklusive denna uppgick rörelseresultatet till 40,5 mkr. Den positiva utvecklingen med ökad efterfrågan har förstärkts i april.

Beijer Ref
Beijer Refs omsättning steg med 17 procent till 1129,9 mkr (967,4). Ökningen, justerad för förvärv och valutaeffekter, uppgick till fyra procent. Förvärv påverkade omsättningen positivt (Carrier ARW ingick inte i siffrorna för januari 2009) medan valuta¬effekter fick en negativ in¬verkan. Markna¬¬derna i södra Europa, där nedgången i slutet av 2008 startade, ligger även tidigt i uppgången. Italien och Spanien visade tvåsiffriga tillväxttal i lokal valuta. Sydafrika, Storbritannien och Holland utvecklades också starkt. De nordiska marknaderna har varit stabila. De östeuropeiska marknaderna inledde under perioden en viss återhämtning.

Beijer Refs rörelseresultat ökade med 24 procent till 46,3 mkr (37,2) under kvartalet. Det förbättrade resultatet förklaras av ökad försäljning och fortsatta effekter från besparingsåtgärder. Om förvärvade enheter hade ingått i redovisat resultat från och med 1 januari 2009 är resultatförbättringen betydligt större. Beijer Ref har historiskt ett utpräglat säsongsmönster med relativt sett svagare första och fjärde kvartal medan de andra och tredje kvartalen är starkare. Beijer Ref har även historiskt legat sent i konjunkturcykeln.

Koncernens resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till 0,1 mkr (-4,6). I finansnettot ingår en resultatandel på 2,0 mkr (1,8) från intressebolag. Resultatet före skatt steg till 180,6 mkr (29,5). Exklusive realisationsvinst på 140 mkr uppgick resultatet till 40,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 168,7 mkr (22,3). Vinsten per aktie ökade till 7,96 kronor (1,22). Exklusive realisationsvinst på 140 mkr uppgick vinsten per aktie till 1,35 kronor för kvarvarande verksamheter under det första kvartalet 2010.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 5,0 mkr (14,1). Likvida medel inklu¬sive outnyttjad checkräkningskredit var 498,3 mkr (363,5) vid utgången av kvartalet. Det egna kapi¬talet uppgick till 2279,3 mkr (2077,8). Netto¬skulden uppgick till 376,1 mkr (595,4). Solidi¬teten var 57,8 procent (49,5). Medeltalet an¬ställda uppgick under perioden till 1658 (1412).

Väsentliga händelser
G & L Beijer avyttrade under kvartalet affärs¬området Beijer Tech till Beijer Alma. G & L Beijer erhöll i köpeskilling 2,7 miljoner nyemitterade B-aktier i Beijer Alma och 38,7 mkr kontant. Totalt värderas affären till cirka 345 mkr och G & L Beijers realisationsvinst uppgick till 140 mkr. Avyttringen av Beijer Tech var ett led i renodlingen av G & L Beijer mot den kraftigt växande kylgrossistverksamheten. G & L Beijer blev med affären en betydande aktie¬ägare i Beijer Alma.

Beijer Techs omsättning uppgick till 141,8 mkr (140,1) under det första kvartalet 2010 och genomsnittligt antal anställda var 175. Rörelse¬resultatet blev 6,3 mkr (6,5).

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all¬männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt för¬knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse¬risker, som agentur- och leverantörs¬avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt¬gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
- Årsstämma äger rum onsdagen den 28 april 2010 i Malmö.
- Halvårsrapport publiceras den 16 juli 2010.
- Niomånadersrapport publiceras den 21 oktober 2010.
- Bokslutskommuniké för 2010 publiceras i februari 2011.

Malmö den 27 april 2010
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, VD

För mer information:
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.3.

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings¬metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

www.beijers.com