Search glas

08-04-24

TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI – MARS 2008

- Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet.
- Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 mkr (685,6).
- Rörelseresultatet ökade till 108,1 mkr (52,2) inklusive realisationsvinster på 53,2 mkr.
- Vinsten efter skatt ökade till 93,9 mkr (34,8).
- Vinsten per aktie blev 7,58 kronor (2,81).
- Vinsten per aktie exklusive realisationsvinsterna steg 17 procent till 3,28 kronor.
- Förvärv av rörelsen i Renheat AB.
- Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand.
- Stärkt finansiell ställning.

OMSÄTTNING
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet 2008. Liksom under det första kvartalet 2007 låg efterfrågan under 2008 på en historiskt mycket hög nivå. För G & L Beijer är säsongsmässigt de första och sista kvartalen normalt inte lika starka som de andra och tredje kvartalen.

Koncernens omsättning steg med 10 procent till 756,8 mkr (685,6) under det första kvartalet 2008. Förvärv svarade för ökningen samtidigt som en fortsatt stark
industrikonjunktur låg bakom den höga försäljnings¬nivån.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS omsättning steg med 13 procent till 598,7 mkr (530,8). Ökningen förklaras av förvärv. De nordiska marknaderna samt Schweiz och Holland utvecklades fortsatt starkt. Den brittiska marknaden visade en viss avmattning. Avyttringen av Svenska Daikin påverkade också omsättningen.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECHS omsättning ökade till 158,1 mkr (154,8). Nettot av affärsområdets förvärv och avyttringar påverkade omsättningen marginellt. Efterfrågan inom flertalet produktområden var fortsatt hög och det fanns även tendenser till bristande leverans¬kapacitet till följd av mycket stor efterfrågan, bland annat vad gäller råvaror och stålprodukter.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat steg till 108,1 mkr (52,2) under det första kvartalet. I resultatet för 2008 ingår realisationsvinster om 53,2 mkr från avyttringar under perioden. Exklusive dessa uppgick resultatet till 54,9 mkr.

BEIJER REFS rörelseresultat steg till 67,7 mkr (43,0) under det första kvartalet 2008. Exklusive realisationsvinsten från Svenska Daikin uppgick resultatet till 45,0 mkr.

Rörelseresultatet för BEIJER TECH steg till 44,6 mkr (13,3) under det första kvartalet 2008. Exklusive realisationsvinsten från avyttringen av Brogårdsand AB uppgick resultatet till 14,1 mkr.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -1,9 mkr (-3,7). I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 2,0 mkr (1,4). Resultatet före skatt blev 106,2 mkr (48,5). Exklusive realisationsvinst uppgick resultatet före skatt till 53,0 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 93,9 mkr (34,8).

VINST PER AKTIE
Vinsten per aktie blev 7,58 kronor (2,81). Exklusive realisationsvinsterna ökade vinsten per aktie med 17 procent till 3,28 kronor under det första kvartalet 2008.

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7,9 mkr (5,3). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 153,3 mkr (198,5) vid utgången av kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 808,6 mkr (585,6) vid samma tidpunkt. Nettoskulden minskade till 515,2 mkr jämfört med 617,9 mkr vid årsskiftet 2007/2008. Soliditeten ökade till 41 procent (35). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1 008 (884).

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref agenturrörelsen Svenska Daikin inom luftkonditionering. Försäljningen var ett led i en renodling och en offensiv satsning på att fördjupa samarbetet med några internationella och väletablerade leverantörer inom luftkonditionering och värmepumpar. Beijer Ref har idag agenturerna från Mitsubishi Heavy Industries för marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Holland och Ungern. Bland affärsområdets andra strategiska agenturer återfinns väletablerade internationella leverantörer som Mitsubishi Electric, LG, Hitachi och Aermec. Beijer Ref har även ett eget varumärke – Aircool.
Svenska Daikin omsätter cirka 65 mkr på årsbasis och har 10 anställda. Beijer Ref realiserade genom avyttringen en vinst på 23 mkr som ingår i resultatet för första kvartalet 2008. Köpare är japanska Daikins europa¬bolag.

G & L Beijer förvärvade i februari genom affärs¬¬området Beijer Tech rörelsen i Renheat AB. Verksam¬heten omfattar eldfasta installationer av ugnar samt prefabricering av gjutformar. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis och den kompletterar Beijer Techs befintliga verksamhet inom området. Rörelsen i
Reheat integreras med dotterbolaget G & L Beijer Industris verksamhet i Västerås. Inga anställda med¬följde i förvärvet. Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från början av februari 2008. Det får endast marginell påverkan på koncernens nyckeltal.

G & L Beijer avyttrade i februari genom affärsområdet Beijer Tech Brogårdssand AB med dotterbolaget Fyleverken till Finja AB. Den sålda verksamheten omsätter cirka 60 mkr kronor. Försäljningen innebar en realisationsvinst på 31 mkr som ingår i koncernens resultat för första kvartalet 2008. Försäljningen av Brogårdsand var ett led i Beijer Techs strategi att renodla verksamheten och koncentrera resurserna till affärsområdets kärn¬områden inom teknikhandelsverksamhet. I samband med affären tecknade G & L Beijer och Finja ett långsiktigt avtal som innebär att Beijer Tech kommer att vara distributör och sälja Brogårdsands produkter till gjuteriindustrin. Försäljningen uppgår till cirka 25 mkr per år. Brogårdsand/Fyleverken ingår från den 1 mars 2008 inte längre i G & L Beijers räkenskaper.

KOMMANDE RAPPORTER
- Delårsrapport för sex månader publiceras den 17 juli 2008.
- Delårsrapport för nio månader publiceras den 22 oktober 2008.
- Bokslutskommuniké för 2008 publiceras i februari 2009.
- Årsredovisning för 2008 publiceras i april 2009.