Search glas

18-05-25 regulatorisk

Styrelsen i Beijer Ref AB har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen i Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 april 2018 fattat beslut om att återköpa egna aktier. Syftet med återköpet är att säkerställa Beijer Ref:s åtaganden att leverera aktier enligt Beijer Ref:s incitamentsprogram till anställda 2018/2021.

Styrelsens beslut innebär att återköp får ske av högst 621 000 aktier. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm under perioden fram till nästa årsstämma och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Styrelsens beslut omfattar även möjlighet till återköp av aktier genom blockaffärer. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras på ett oberoende sätt av medverkande bank. Återköpen genomförs i övrigt i enlighet med gällande regler i Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (MAR) samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour). Anmälan om återköp sker till börsen i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att publiceras på Beijer Refs hemsida www.beijerref.com.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 127 434 690 och Beijer Ref innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 261 000 egna aktier. Återköp får inte resultera i att Beijer Ref:s innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Malmö den 25 maj 2018

Beijer Ref AB (publ) 

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 10.00 CET. 

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com