Search glas

23-01-31

Beijer Ref Q4 2022

Fjärde kvartalet

 • Den organiska försäljningen ökade med 17,9 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 8,9 procent och valutaeffekterna uppgick till 9,3 procent. Nettoomsättningen ökade med 36,2 procent och uppgick till 5 818 MSEK (4 271).
 • EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 570 MSEK (338), vilket är en ökning med 69 procent jämfört med samma period föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 9,8 procent (7,9).
 • Detta är Beijer Refs bästa fjärde kvartal någonsin, exklusive jämförelsestörande poster, både i absoluta tal samt marginal, baserat på nuvarande struktur.
 • Fjärde kvartalet är belastat med engångskostnader som hänför sig till förvärvet av den nordamerikanska verksamheten Heritage Distribution om 245 MSEK vilket rapporteras under posten ”Jämförelsestörande poster”.
 • EBITA inklusive jämförelsestörande poster uppgick i kvartalet till 325 MSEK (338).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 633 MSEK (-313) under kvartalet och har påverkats av en normal säsongseffekt.
 • Resultat per aktie efter utspädning före jämförelsestörande poster uppgick till 0,96 SEK (0,65) vilket är en ökning med 47 procent.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,65).
 • Det tidigare aviserade förvärvet av AAD och HVAC Consolidated (Australien) slutfördes under det fjärde kvartalet. Under kvartalet meddelade Beijer Ref förvärvet av Easy Air Conditioning (Storbritannien) samt så tecknade Beijer Ref avtal om att förvärva HVACR-bolaget Heritage Distribution (Nordamerika).
 • Efter periodens utgång slutfördes förvärvet av Heritage Distribution, som avses refinansieras av en fullt garanterad företrädesemission.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 475 MSEK (419), motsvarande 38 procent (43) av årets resultat.

Helåret 2022

 • Den organiska försäljningen ökade med 16,4 procent jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 10,7 procent och valutaeffekterna uppgick till 6,8 procent. Nettoomsättningen ökade med 33,9 procent och uppgick till 22 638 MSEK (16 905).
 • Koncernens EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 2 217 MSEK (1 410), vilket är en ökning med 57,2 procent. Positiva valutakurseffekter ingår i EBITA med 85 MSEK (-22). EBITA marginalen uppgick till 9,8 procent (8,3).
 • Koncernens EBITA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 971 MSEK (1 410).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -245 MSEK (0). Finansnettot uppgick till -179 MSEK (-69). Resultat efter skatt för koncernen var 1 266 MSEK (990). Resultat per aktie totalt för koncernen efter utspädning före jämförelsestörande poster uppgick till 3,86 SEK (2,56). Resultat per aktie totalt för koncernen efter utspädning uppgick till 3,28 SEK (2,56). Det operativa kassaflödet uppgick till 176 MSEK (-59).
 • 2022 har varit ett aktivt år och bolaget har genomfört åtta förvärv. Förvärven bidrar positivt till koncernens nettoresultat.

CEO Kommenterar

"Vi lämnar bakom oss ett starkt fjärde kvartal. Försäljningen uppgick till 5 818 MSEK, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten var 18 procent och rörelseresultatet (EBITA), före jämförelsestörande poster, uppgick till 570 MSEK vilket är en ökning med 69 procent. EBITA-marginalen var 9,8 procent jämfört med 7,9 procent föregående år. Både rörelseresultat och rörelsemarginal är Beijer Refs bästa för ett fjärde kvartal hittills. Det operativa kassaflödet om 633 MSEK var positivt under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt arbete med att normalisera vårt operativa kapital har påbörjats och kommer att fortsätta under 2023.

Av våra geografiska regioner utmärkte sig framför allt Europa, som haft en accelererande efterfrågan på HVAC och OEM. Båda dessa produktområden befinner sig i en expansiv fas och under kvartalet har vi investerat i lageruppbyggnad av kritiska komponenter. Alla våra marknader på södra halvklotet har haft en stark tillväxt på miljövänliga lösningar inom vårt OEM-segment. Under kvartalet slutförde vi det tidigare aviserade förvärvet av det australiensiska HVAC-bolaget AAD och HVAC Consolidated.

För att bemöta den rådande inflationen har vi proaktivt arbetat med både inre och yttre effektivitet. Under kvartalet förbättrades tillgången på material, inklusive halvledare, och priset på råvaror stabiliserades. Det föreligger fortfarande långa ledtider men vi har goda förhoppningar om att detta kommer att normaliseras under 2023.

Den 15 december etablerade vi oss på den nordamerikanska marknaden genom förvärvet av HVACR-bolaget Heritage Distribution. Affären, som stängdes 20 januari, utgör en betydelsefull milstolpe i Beijer Refs historia och ett viktigt strategiskt steg i vår fortsatta tillväxtresa. Heritage Distribution erbjuder en bra plattform från vilken vi kan fortsätta att driva konsolidering. Nu pågår arbetet med att integrera bolaget och dra nytta av värdeskapande synergier samt gemensamma beröringspunkter såsom miljövänliga och innovativa HVAC-teknologier.

För att säkerställa att vi fortsätter bedriva en hållbar affärsmodell undertecknade vi under kvartalet åtagandebrev till Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ambitionen är att sätta upp mål och definierbara åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Beijer Ref jobbar aktivt med att bidra till en hållbar samhällsutveckling och har en viktig roll när det kommer till elektrifiering samt utfasningsprogrammet av F-gaser. Under kvartalet förnyade vi även vårt partnerskap med Danfoss, vilket inkluderar ett utökat fokus på hållbarhet.

Det är med glädje jag kan sammanfatta ett framgångsrikt 2022. Omsättningen uppgick till drygt 22,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med 2021. Den organiska tillväxten utgjorde 16 procent och parallellt med den organiska tillväxten har vi adderat åtta nya bolag till koncernen. EBITA exklusive jämförelsestörande poster för helåret blev 2 217 MSEK, vilket är en ökning med 57,2 procent, och motsvarande marginal blev 9,8 procent.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare samt välkomna alla nya bolag till Beijer Ref-koncernen. Nu fortsätter vår resa; mot en större och än mer lönsam koncern med nya och spännande möjligheter."

Christopher Norbye
CEO

Telekonferens Q4 2022

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022. Presentationen hålls på engelska. Mötet är den 31 januari kl. 10.00 CET. Anslut till presentationen på nedanstående länk:

Webcast: https://financialhearings.com/event/45869

För deltagande i telekonferens, ring in på nr:

SE: +46 8 505 163 86 US: +1 412 317 6300 UK: +44 20 319 848 84

Pinkoden är: 8259671#

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 08.30 den 31 januari.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Malmö 31 januari 2023

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För ytterligare information, kontakta:

Christopher Norbye
CEO
Telefon 040-35 89 00
cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO

Telefon 040-35 89 00
ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon 040-35 89 00
nwd@beijerref.com

 

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-31 08:30 CET.