Search glas

10-07-16

Sexmånadersrapport januari – juni 2010

- Nettoomsättningen steg med sju procent till 2455,6 mkr (2292,7).
- Rörelseresultatet ökade till 281,5 mkr (118,1) inklusive realisationsvinst på 140 mkr.
 - Vinsten efter skatt steg till 246,2 mkr (79,9) inklusive realisationsvinst på 140 mkr.
- Vinsten per aktie blev 11,62 kronor (4,05). Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 5,01 kronor.
- Fortsatt god organisk tillväxt. 

Ovanstående avser kvarvarande verksamhet samt realisationsvinst från avyttringen av Beijer Tech. 

Koncernen
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt stark utveckling under det andra kvartalet. Den organiska tillväxten, justerad för förvärv och valutaeffekter, var cirka sju procent samtidigt som resultatet förbättrades. Den positiva trenden förstärktes i slutet av perioden. Inledningen på det tredje kvartalet har varit god då Beijer Ref gynnas av det varma vädret i Europa. I slutet av det första kvartalet avyttrades affärsområdet Beijer Tech, vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i nedanstående redovisade siffror. Koncernens omsättning ökade med sju procent till 2455,6 mkr (2292,7) under årets sex första månader. Under det andra kvartalet uppgick omsättningen till 1325,7 mkr (1325,4). I lokala valutor steg omsättningen med cirka sju procent. 

Koncernens rörelseresultat under det första halvåret steg till 281,5 mkr (118,1). I resultatet ingår realisationsvinst på 140 mkr från avyttringen av Beijer Tech. Exklusive denna blev resultatet 141,5 mkr motsvarande en uppgång på 20 procent. Under det andra kvartalet ökade koncernens rörelseresultat med 20 procent till 101,0 mkr (84,0). 

Beijer Ref
Beijer Refs omsättning ökade med sju procent till 2455,6 mkr (2292,7) under det första halvåret. Den organiska tillväxten uppgick till cirka fem procent. Förvärv påverkade omsättningen positivt då Carrier ARW inte ingick i siffrorna för januari 2009, medan generellt svagare utländska valutor påverkade omsättningen negativt vid omräkning till svenska kronor. Under det andra kvartalet uppgick omsättningen till 1325,7 mkr (1325,4). Den organiska tillväxten var cirka sju procent. I stort sett alla marknader visade en god utveckling. Storbritannien, Italien och Spanien hade en särskilt positiv försäljningstillväxt. Östeuropa visade en stark återhämtning från låga nivåer.    

Beijer Refs rörelseresultat ökade med 21 procent till 153,9 mkr (127,4) under det första halvåret. Under det andra kvartalet steg resultatet med 19 procent till 107,6 mkr (90,2). Ökningen innebär förbättrade rörelsemarginaler. Resultatuppgången förklaras i allt väsentligt av högre försäljningsvolymer samt en god omkostnadskontroll. Besparings- och strukturåtgärder i Carrier ARW har genomförts och de har givit och kommer även fortsättningsvis att ge positiva effekter på resultatet. 

Koncernens resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -0,8 mkr (-9,4) under halvåret och -0,8 mkr (-4,8) under det andra kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel på 4,0 mkr (2,7) ackumulerat och 2,0 mkr (0,9) i perioden, avseende Malmö Hamn. Resultatet före skatt blev 280,7 mkr (108,7) det första halvåret och 100,2 mkr (79,2) det andra kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 246,2 mkr (79,9) och 77,5 mkr (57,7) för respektive period. Vinsten per aktie blev 11,62 kronor (4,05) under sexmånadersperioden. Exklusive realisationsvinsten på 140 mkr uppgick vinsten per aktie för kvarvarande verksamheter till 5,01 kronor (4,05). 

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 13,4 mkr (25,0). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 436,2 mkr (322,4) vid utgången av halvåret. Det egna kapitalet uppgick till 2190,1 mkr (2077,6). Nettoskulden uppgick till 542,6 mkr (687,1). Soliditeten var 51,9 procent (47,5). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1674 (1566). 

Väsentliga händelser
G & L Beijer avyttrade under det första kvartalet affärsområdet Beijer Tech till Beijer Alma. G & L Beijer erhöll i köpeskilling 2,7 miljoner nyemitterade B-aktier i Beijer Alma och 38,7 mkr kontant. Totalt värderas affären till cirka 345 mkr och G & L Beijers realisationsvinst uppgick till 140 mkr. Avyttringen av Beijer Tech var ett led i renodlingen av G & L Beijer mot den kraftigt växande kylgrossistverksamheten. G & L Beijer blev med affären en betydande aktie­ägare i Beijer Alma.  

Beijer Techs omsättning uppgick till 141,8 mkr (140,1) under det första kvartalet 2010 och genomsnittligt antal anställda var 175. Rörelseresultatet blev 6,3 mkr (6,5). 

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. 

Kommande rapporter
- Niomånadersrapport publiceras den 21 oktober 2010.
- Bokslutskommuniké för 2010 publiceras i februari 2011. 

För mer information:
Joen Magnusson
, VD
Mobil 0709-26 50 91 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.3.

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.