Search glas

23-11-30 regulatorisk

Positiv skattemässig omstrukturering i Beijer Refs amerikanska verksamhet

Under året har en skattemässig omstrukturering ägt rum i den amerikanska verksamheten, som får till följd att skattebasen i den amerikanska verksamheten ökar med ytterligare cirka MUSD 235. Tillsammans med den nu utökade skattebasen förväntas den betalbara skatten i den amerikanska verksamheten påverkas positivt med cirka MUSD 200 över en 15-årsperiod. Den lägre betalbara skatten kommer löpande att redovisas såsom uppskjuten skatteskuld, varför resultatet kommande år inte påverkas.

Den skattemässiga omstruktureringen innebär vidare att en för närvarande redovisad uppskjuten skatteskuld om cirka MUSD 40.6 (motsvarande cirka MSEK 440) bortfaller med en motsvarande positiv resultatpåverkan under fjärde kvartalet och årets resultat 2023. Den positiva resultatpåverkan är en engångseffekt och motsvarar ingen likviditetshändelse. 

I samband med detta kommer fjärde kvartalet belastas med en engångskostnad om cirka MSEK 60 – i huvudsak hänförligt till konsultkostnader för att etablera skatteunderlaget för den skattemässiga omstruktureringen i Amerika samt engångskostnader relaterat till strukturförändringar centralt samt inom APAC och EMEA organisationen.

Malmö, 30 november 2023
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Joel Davidsson
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
E.post jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon +46 40-35 89 00
E.post nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-30 08:30 CET.