Search glas

21-06-30 icke regulatorisk

Omvandling av aktier

Enligt Beijer Ref AB:s bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. På aktieägares begäran har 360 0000 A-aktier omvandlats till 360 000 B-aktier. Genom omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier och röster i Beijer Ref till 382 304 070 aktier respektive 633 909 510 röster. 27 956 160 av dessa aktier är A-aktier, representerande 279 561 600 röster, och 354 347 910 är B-aktier, representerande lika många röster. Beijer Ref:s aktiekapital samt aktiens kvotvärde är oförändrat till följd av denna omvandling.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

 

Malmö, 30 juni 2021

Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com