Search glas

21-04-30 icke regulatorisk

Omvandling av aktier och genomförd split i Beijer Ref AB

 

Enligt Beijer Ref AB:s bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. På aktieägares begäran har 480 000 A-aktier omvandlats till 480 000 B-aktier. Genom omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget.

Efter omvandlingen men före genomförd split uppgår det totala antalet aktier och röster i Beijer Ref till 127 434 690 aktier respektive 212 383 170 röster. 9 438 720 av dessa aktier är A-aktier, representerande 94 387 200 röster, och 117 995 970 är B-aktier, representerande lika många röster. Beijer Ref:s aktiekapital samt aktiens kvotvärde är oförändrat till följd av denna omvandling.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Till följd av den aktiesplit (3:1) som årsstämman i Beijer Ref beslutade om den 15 april 2021 har antalet aktier i Beijer Ref ökat med 254 869 380. Det totala antalet aktier uppgår per den 30 april 2021 till 382 304 070, varav 28 316 160 aktier av serie A och 353 987 910 aktier av serie B, motsvarande totalt 637 149 510 röster.

Till följd av uppdelningen har aktierna i Beijer Ref bytt ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0015949730 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0015949748. Bolagets aktiekapital är oförändrat 371 684 512,50 kronor medan aktiens kvotvärde har ändrats från 2.92 kronor till cirka 0.97 kronor efter genomförd aktiesplit.

Malmö den 30 april 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com