Search glas

10-10-21

Niomånadersrapport januari – september 2010

- Nettoomsättningen steg med sju procent till 3866,2 mkr (3617,7).
- Rörelseresultatet ökade till 403,8 mkr (217,3) inklusive realisationsvinst på 140 mkr. 
- Vinsten efter skatt steg till 337,6 mkr (151,5) inklusive realisationsvinst på 140 mkr.
- Vinsten per aktie steg till 15,92 kronor (7,49). Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 9,32 kronor.
- Fortsatt god organisk tillväxt.

Ovanstående avser kvarvarande verksamhet samt realisationsvinst från avyttringen av Beijer Tech.

Koncernen
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt positiv trend under det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten förstärktes samtidigt som resultatet fortsatte att förbättras. I slutet av det första kvartalet avyttrades affärsområdet Beijer Tech, vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i nedanstående redovisade siffror. Koncernens omsättning ökade med sju procent till 3866,2 mkr (3617,7) under årets nio första månader. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med sex procent till 1410,6 mkr (1325,0). I lokala valutor steg omsättningen med tolv procent under det tredje kvartalet. 

Koncernens rörelseresultat under de tre första kvartalen steg till 403,8 mkr (217,3). I resultatet ingår en realisationsvinst på 140 mkr från avyttringen av Beijer Tech. Exklusive denna blev resultatet 263,8 mkr motsvarande en uppgång på 21 procent. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade med 23 procent till 122,3 mkr (99,2). 

Beijer Ref
Beijer Refs omsättning ökade med sju procent till 3866,2 mkr (3617,7) under de nio första månaderna. Den organiska tillväxten uppgick till cirka nio procent. Förvärv påverkade omsättningen positivt då Carrier ARW inte ingick i siffrorna för januari 2009, medan en starkare svensk valuta påverkade omsättningen negativt vid omräkning till svenska kronor. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med sex procent till 1410,6 mkr (1325,0). Den organiska tillväxten var tolv procent under det tredje kvartalet. I stort sett alla marknader visade en god utveckling. Ett flertal marknader hade en särskilt positiv försäljningstillväxt, såsom Sydafrika, Holland, Finland, Frankrike, Spanien och Italien.  

Beijer Refs rörelseresultat steg med 22 procent till 281,6 mkr (231,4) under de tre första kvartalen. Under det tredje kvartalet ökade resultatet med 23 procent till 127,7 mkr (104,0). Resultatförbättringarna förklaras i allt väsentligt av högre försäljningsvolymer samt en god omkostnadskontroll. Besparings- och strukturåtgärder i Carrier ARW har genomförts planenligt, vilket leder till fortsatt positiva effekter på resultatet. 

Koncernens resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till 1,6 mkr (-9,9) under niomånadersperioden och 2,4 mkr (-0,6) under det tredje kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 6,0 mkr (6,2) och 2,0 mkr (3,5) för respektive period. Resultatet före skatt blev 405,4 mkr (207,4) de nio första månaderna. Det ökade med 26 procent till 124,7 mkr (98,6) det tredje kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 337,6 mkr (151,5) och 91,4 mkr (71,5) för respektive period. Vinsten per aktie blev 15,92 kronor (7,49) under niomånadersperioden. Exklusive realisationsvinsten på 140 mkr uppgick vinsten per aktie för kvarvarande verksamheter till 9,32 kronor (7,49).  

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 28,8 mkr (1107,0). Kassa­flödet från den löpande verksamheten uppgick till 211,0 mkr (186,3) under niomånadersperioden. Likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter var 539,9 mkr (425,4) vid utgången av det tredje kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 2243,9 mkr (2099,7). Nettoskulden uppgick till 461,6 mkr (536,7). Soliditeten var 53,8 procent (49,8). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1682 (1584). 

Väsentliga händelser
G & L Beijer avyttrade under det första kvartalet affärsområdet Beijer Tech till Beijer Alma. G & L Beijer erhöll i köpeskilling 2,7 miljoner nyemitterade B-aktier i Beijer Alma och 38,7 mkr kontant. Totalt värderas affären till cirka 345 mkr och G & L Beijers realisationsvinst uppgick till 140 mkr. Avyttringen av Beijer Tech var ett led i renodlingen av G & L Beijer mot den kraftigt växande kylgrossistverksamheten. G & L Beijer blev med affären en betydande aktieägare i Beijer Alma. 

Beijer Techs omsättning uppgick till 141,8 mkr (140,1) under det första kvartalet 2010 och genomsnittligt antal anställda var 175. Rörelseresultatet blev 6,3 mkr (6,5). 

Beijer Ref tecknade under det tredje kvartalet ett strategiskt avtal med franska GDF Suez som är ett av de ledande bolagen i världen inom energiområdet. Avtalet, som är ett globalt ramavtal, innebär att Beijer Ref blir en prioriterad leverantör (preferred supplier) till GDF Suez på alla marknader. Avtalet omfattar hela Beijer Refs produktprogram, vilket ligger inom kylsystem och komfortkyla. Avtalet är det första i sitt slag som Beijer Ref tecknat med en global kund. GDF Suez är redan idag kund till Beijer Ref på vissa marknader. Avtalet innebär en god potential att öka försäljningen till GDF Suez på såväl befintliga som nya marknader. 

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. 

Kommande rapporter
- Bokslutskommuniké för 2010 publiceras den 10 februari 2011.
- Årsredovisning för 2010 publiceras i april 2011.
- Tremånadersrapport för 2011 publiceras den 4 maj 2011. 

Malmö den 21 oktober 2010
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, koncernchef 

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.3. 

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen. 

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för G & L Beijerkoncernen för perioden 1 januari 2010 till 30 september 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och ÅRL. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av före­tagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och ÅRL samt för moderbolaget i enlighet med ÅRL. 

Malmö den 21 oktober 2010
PricewaterhouseCoopers
Mikael Eriksson och Cecilia Dorselius
Auktoriserade revisorer

www.beijers.com