Search glas

07-10-19

Niomånadersrapport 2007 G & L Beijer AB

- Rekordresultat för de nio första månaderna efter fortsatt stark utveckling under det tredje kvartalet

- Omsättningen steg med 23 procent till 2368 mkr (1924)

- Rörelseresultatet ökade med 94 procent till 234 mkr (121)

- Vinsten efter skatt ökade till 158 mkr (74)

- Vinsten per aktie blev 12,75 kronor (5,97)

- Förvärv av rörelsen i Slangbolaget BTJ AB

OMSÄTTNING
Den positiva trenden för G & L Beijer-koncernen fortsatte under det tredje kvartalet. För årets nio första månader ökade koncernen omsättningen med 23 procent till 2368,3 mkr (1924,0). Omsättningen ökade med 16 procent till 806,6 mkr (694,0) under det tredje kvartalet.

Den starka tillväxten förklaras av en mycket god efterfrågan i Europa samt förvärv. Uppgången är bred och försäljningen har ökat på alla marknader som koncernen bearbetar.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF visade fortsatt en mycket god utveckling. Omsättningen steg med 28 procent till 1913,9 mkr (1497,7) under de tre första kvartalen. Den ökade med 19 procent till 666,9 mkr (560,5) under det tredje kvartalet. Samtliga marknader hade en positiv utveckling. Satsningen på luftkonditionering har också påverkat försäljningen positivt.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIKS omsättning steg med 7 procent till 454,4 mkr (426,3) under årets nio första månader. Omsättningen ökade med 5 procent till 139,6 mkr (133,5) under det tredje kvartalet. Exklusive avyttrad verksamhet ökade omsättningen med 14 procent under rapportperioden. Försäljningen inom såväl slangverksamheten som industrivaror fortsatte att utvecklas starkt. Uppgången är bred och omfattar i stort sett alla produktområden.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat har stigit mycket kraftigt. Det ökade med 94 procent till 234,2 mkr (120,7) under de nio första månaderna och med 53 procent till 82,1 mkr (53,6) under det tredje kvartalet. Förbättringarna förklaras av ökad försäljning och fortsatt god kostnadskontroll. I rörelseresultatet ingår en engångsintäkt på 5,9 mkr till följd av att G & L Beijer vunnit en tvist mot den norska tullmyndigheten.

BEIJER REF nära nog fördubblade sitt rörelseresultat till 205,0 mkr (104,5) under de tre första kvartalen. Resultatet under det tredje kvartalet steg med 54 procent till 71,6 mkr (46,4). Ökad försäljning samt effekter av samordnade inköp och god kostnadskontroll ligger bakom den kraftiga resultatförbättringen. Förvärv bidrog också till resultatökningen.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK steg med 46 procent till 42,6 mkr (29,2) under de nio första månaderna och med 30 procent till 14,5 mkr (11,2) under det tredje kvartalet. Resultatförbättringen beror på volymökningar och god kostnadskontroll.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -12,6 mkr (-14,7) under de tre första kvartalen och -4,6 mkr (-5,4) under det tredje kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 5,6 mkr (0) de tre första kvartalen och 2,4 mkr (0) det tredje kvartalet. Resultatet före skatt blev 221,6 mkr (106,0) under de tre första kvartalen och 77,5 mkr (48,2) under det tredje kvartalet. Resultatet efter skatt blev 158,3 mkr (74,1) under niomånadersperioden och 56,9 mkr (33,4) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 12,75 kronor (5,97) för hela rapportperioden.

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 25,0 mkr (19,7) under niomånadersperioden. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 190,7 mkr (142,9) vid utgången av det tredje kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 660,4 mkr (510,2) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 32,5 procent (30,1). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 946 (889).

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con i januari. Air-Con har en omsättning på cirka 40 mkr och bolaget har integrerats med Beijer Refs danska verksamhet som omsätter cirka 275 mkr. Air-Con ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2007.

G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref sitt tillverkande finländska dotterbolag Oy Dimico AB. Bolaget omsatte cirka 25 mkr. Avyttringen var ett led i Beijer Refs strategi att koncentrera resurserna till handelsverksamheten inom kyla, där Beijer Ref är en av de ledande aktörerna i Europa. Från den 1 januari 2007 ingår Dimico inte längre i G & L Beijers räkenskaper.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Ref svenska DEM Production AB med en omsättning på 14 mkr. Bolaget, som har 14 anställda, utvecklar och monterar kundanpassade kylaggregat. Därmed förstärker och kompletterar DEM Beijer Refs befintliga verksamhet inom dessa områden. DEM Production ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

I april förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref Schweiz största kylgrossist, Charles Hasler AG. Charles Hasler omsätter 28 miljoner schweizerfranc (cirka 160 mkr) och har 35 anställda. Beijer Ref blev med förvärvet den klart ledande kylgrossisten i Schweiz. Beijer Ref fick dessutom tillgång till nya produkter och agenturer inom bland annat kompressor¬området. Beijer Refs verksamhet i Schweiz omsätter cirka 270 mkr och sysselsätter totalt 70 medarbetare efter förvärvet. Förvärvet förväntas öka G & L Beijers vinst per aktie med 1 krona på årsbasis. Charles Hasler AG ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

G & L Beijer förvärvade i juni genom affärsområdet Beijer Ref luftkonditionerings- och värmepumpsföretaget Clima Sverige AB i Ängelholm. Clima omsätter cirka 30 mkr på årsbasis och bolaget har 8 anställda. Förvärvet av Clima var ett strategiskt viktigt förvärv inom den snabbväxande marknaden för luftkonditionering och värmepumpar (komfortkyla). Clima har en exklusiv agentur för Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar på den svenska marknaden. Beijer Refs dotterbolag i Nederländerna, Coolmark, har sedan tidigare agenturen för Mitsubishi Heavy Industries produktprogram för luftkonditionering. Clima Sverige AB ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2007.

G & L Beijer förvärvade i augusti genom affärsom¬rådet Beijer Industriteknik rörelsen i Slangbolaget BTJ AB. Rörelsen omsätter cirka 20 mkr på årsbasis och har 6 anställda som medföljer i förvärvet. Slangbolaget BTJ’s produktsortiment består huvudsakligen av hydraulikslangar. Detta är en ny del av affärsområdets produktprogram och kompletterar Lundgrens breda sortiment inom industrislang. Rörelsen i Slangbolaget BTJ AB ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 september.

Malmö den 19 oktober 2007
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD