Search glas

06-04-28 regulatorisk

Kommuniké från G&L Beijer ABs årsstämma

G&L Beijer AB (publ) hade idag den 28 april 2006 årsstämma för verksamhetsåret 2005. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 4 maj 2006. Utbetalning från VPC beräknas ske den 9 maj 2006.

G&L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2005 och utvecklingen under det första kvartalet 2006. VD konstaterade att den positiva trenden från 2005 fortsatt under inledningen på 2006.

Stämman beslutade vidare:

- att advokat Johan Sigeman skulle vara stämmans ordförande.
- att antalet styrelseledamöter skall vara fem och inga suppleanter.
- att omvälja styrelseledamöterna Poul Friis, Peter Jessen Jürgensen, Joen Magnusson och Anne-Marie Pålsson samt till ny styrelseledamot välja Bernt Ingman.
- att omvälja Peter Jessen Jürgensen till styrelsens ordförande.
- att valberedningen skall utgöras av representanter för bolagets tre största ägare vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt av styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007. Ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara ledamot av styrelsen. Aktieägare som utsett ledamot får entlediga ledamoten och utse ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2007, (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden och (e) arvode för bolagets revisorer.
- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår med sammanlagt 570 000 kronor.
- att arvode till revisorerna utgår enligt lämnad offert.
- att godkänna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
- att minska bolagets reservfond från 43 550 416 kr till 0 kr och att minskningen överförs till fritt eget kapital.
- att godkänna styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen som trätt i kraft den 1 januari 2006.

Styrelsen för G&L Beijer AB

Malmö den 28 april 2006