Search glas

09-01-29 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijers extra bolagsstämma

G & L Beijers extra bolagsstämma ägde rum idag den 29 januari 2009. Till den extra stämman hade aktieägare som representerar 42,8 procent av kapitalet och 70,4 procent av rösterna anmält sig.

Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag:

- att genomföra en apportemission genom att utge 358 710 aktier av serie A och 8 437 429 aktier av serie B och därmed öka bolagets aktiekapital med SEK 153 932 432,50 som vederlag för förvärvet av Carrier ARW. Detta innebär att G & L Beijers hittillsvarande aktieägare och Carrier Corporation kommer att inneha 66,7 procent respektive 33,3 procent av rösterna och 58,5 procent respektive 41,5 procent av kapitalet i bolaget.

Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt och i enlighet med förslaget från aktieägare representerande 54,8 procent av rösterna att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att till nya styrelse¬ledamöter välja Phillippe Delpech och William Striebe med verkan från det att förvärvet av Carrier ARW fullbordats intill slutet av nästa årsstämma.

Efter stämmans beslut kommer förvärvet av Carrrier ARW och utgivandet av nya aktier att ske med omedelbar verkan. Det innebär att Carrier ARW kommer att ingå i G L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2009. Affären medför att G & L Beijers proformaomsättning ökar till ca 6 200 mkr med ett rörelseresultat på 527 mkr beräknat på rullande tolv månader till och med september 2008. Det totala antalet anställda blir cirka 1800. G & L Beijer får en väsentligt förstärkt finansiell ställning. Soliditeten stiger från 39 procent före transaktionen till 46,5 procent efter transaktionen. Koncernens skuldsättningsgrad faller från 0,8 gånger till 0,4 gånger.

Malmö den 29 januari 2009
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91