Search glas

12-04-26 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijers årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 26 april 2012 årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2011 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvars­frihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 9,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2011 samt att avstämningsdag skall vara den 2 maj 2012. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 7 maj 2012.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2011 ochutvecklingen under det första kvartalet 2012.

Stämman beslutade vidare:

Att advokat Johan Sigeman skulle vara ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 1.165.000 kronor att fördelas med 415.000 kronor till styrelseordföranden och med 250.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe varvid Peter Jessen Jürgensen utsågs till styrelsens ordförande.

Att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson såsom huvudansvarig revisor.

Att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2012 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2013.

Följande skall därvid gälla.

• Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.

• Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.

• Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.

• Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

• Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut: (a)

stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer, (f) revisorer samt (g) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2014.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören, VD för G & L Beijer Ref AB samt verksamhets­chefen för Toshiba HVAC. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation ocherfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen

erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt 4,3 MSEK. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolags­ledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolags­ledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Att genomföra en aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktie­slag. Beslutet innebär att antalet aktier fördubblas och att aktiens kvotvärde halveras. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 42.478.230 aktier fördelat på 3.306.240 aktier av serie A och 39.171.990 aktier av serie B. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Styrelsen kommer att besluta att den 31 maj 2012 skall bli verkställighetsdag hos Euroclear Sweden AB för aktiedelningen.

Att ändra bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktiedelningen (spliten). Beslutet innebär att gränserna för antalet aktier i § 5 ändras så att lägsta antal aktier skall vara 20.000.000 och högsta antal aktier skall vara 80.000.000.

Besluten om aktiedelning och ändring av gränserna för antalet aktier innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear.  

Malmö den 26 april 2012
Styrelsen
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

www.beijers.com