Search glas

14-04-24 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijers årsstämma 2014

G & L Beijer AB (publ), under namnändring till Beijer Ref AB (publ), hade idag den 24 april 2014 årsstämma för verksamhetsåret 2013. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 4,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013 samt att avstämningsdag ska vara den 29 april 2014. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 maj 2014.

G & L Beijers VD Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2013 och utvecklingen under det första kvartalet 2014.

Stämman beslutade vidare:

Att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe och att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.580.000 kronor att fördelas med 500.000 kronor till styrelseordföranden och med 270.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt lämnad offert.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att årsstämman ska besluta om regler för valberedning inför årsstämma, att gälla till dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande.

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, ska rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska utse ordföranden i valbered­ningen, som inte får vara styrelseledamot. Ingen särskild ersättning ska utgå för arbete i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valbered­ningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning är utsedd.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare på President och Executive Vice President nivå, för närvarande fyra personer. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen ska vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattnings­havare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt cirka 4,4 MSEK. Pensionsplanerna är avgiftsbestämda. Till VD i G & L Beijer AB avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning och marknadspraxis. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller VD i G & L Beijer AB 12 månadslöner samt 26 % avsättning till pensionsförsäkring och utöver detta 12 månaders avgångsvederlag. Egen uppsägning från VDs sida utlöser inget avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller de ledande befattningshavarna mellan 3 – 12 månadslöner. Ledande befattningshavare kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från ledande befattningshavare utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Att ändra bolagsordningen, vilket innebär att bolagets firma ska vara Beijer Ref AB (publ). Beslutet innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
               

Malmö 24 april 2014
Styrelsen
G & L Beijer AB (publ)
           

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.