Search glas

11-05-05 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 5 maj 2011 årsstämma för verksamhetsåret 2010. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 8,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 10 maj 2011. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 maj 2011.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2010 och utvecklingen under det första kvartalet 2011. VD konstaterade att det första kvartalet varit starkt med förbättrad omsättning och resultat.

Stämman beslutade vidare:
• att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman. 
• att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.
• att arvode till styrelsen utgår med 1 100 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till styrelseordföranden och med 240 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.
• att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
• att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe samt utse Peter Jessen Jürgensen till styrelsens ordförande.
• att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2011 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2012. Följande skall därvid gälla.

  - Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. 
  - Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
  - Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.  
  - Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
  - Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer, (f) revisorer samt (g) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.  

• att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomi¬direktören och VD för G & L Beijer Ref AB. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till sammanlagt 5,7 mkr. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 procent av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 procent av bruttolönen inklusive rörlig lön. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö den 5 maj 2011
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04