Search glas

08-04-25 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 25 april 2008 årsstämma för verksamhetsåret 2007. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6,00 kronor per
aktie samt att avstämningsdag skall vara den 30 april 2008. Utbetalning från VPC beräknas
ske den 6 maj 2008.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2007 och utvecklingen under det första kvartalet 2008. VD konstaterade att den positiva trenden från 2007 fortsatt under inledningen av 2008.

Stämman beslutade vidare:

• att advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid årsstämman.
• att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
• att arvode till styrelsen utgår med 985.000 kronor att fördelas med 340.000 kronor till styrelseordföranden och med 215.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
• att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
• att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman och Joen Magnusson, samt att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande.
• att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2008 avgöra vilka som är de största ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2009. Följande skall därvid gälla.
- Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut: (a) stämmoordförande, (b styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) revisorer, (f) arvode för bolagets revisorer samt (g) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

• att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomi¬direktören och de båda affärsområdescheferna. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till ca 975.000 kronor. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26% av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrigt

Vid bolagsstämman 2005 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö, för tiden intill slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2009.

Malmö den 25 april 2008

G & L BEIJER AB (publ)

Styrelsen