Search glas

09-04-24 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma 2009

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 24 april 2009 årsstämma för verksamhetsåret 2008. Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6,00 kronor per
aktie samt att avstämningsdag skall vara den 29 april 2009. Utbetalning från VPC beräknas
ske den 5 maj 2009.
G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2008 och utvecklingen under det första kvartalet 2009.

Stämman beslutade vidare:

- att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman.
- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
- att arvode till styrelsen skall utgår med 1.415.000 kronor att fördelas med 340.000 kronor till styrelseordföranden och med 215.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
- att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Striebe varvid föreslås att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande.
- att omvälja auktoriserade revisorn Mikael Eriksson och auktoriserade revisorn Lars Nilsson, båda vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2012.
- att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de tre största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2009 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2010. Följande skall därvid gälla.
• Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
• Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
• Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de tre största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den tredje största ägaren.
• Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
• Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer samt (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.

- att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande:
• Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och de båda affärsområdescheferna.
• Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.
• Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt ca 1.200.000 kronor.
• Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26% av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön.
• Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.
• Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.
• Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

- att ändra bolagsordning enligt styrelsens förslag. Detta innebar att § 10 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändrades i enlighet med följande: ’’Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.’’ Beslutet om ändring av bolagsordningen var villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 10 första stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Malmö den 24 april 2009
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen