Search glas

07-04-27 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma 2007

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 27 april 2007 årsstämma för verksamhetsåret 2006. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6,50 kronor per
aktie samt att avstämningsdag skall vara den 3 maj 2007. Utbetalning från VPC beräknas ske
den 8 maj 2007. Stämman beslutade även om en aktiedelning (s.k. split) 2:1 Beslutet innebär att antalet aktier fördubblas och att aktiens kvotvärde halveras. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 12.442.976 aktier fördelat på 1.294.410 aktier av serie A och 11.148.566 aktier av serie B. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Styrelsen kommer att besluta att den 31 maj 2007 skall bli verkställighetsdag hos VPC för aktiedelningen.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2006 och utvecklingen under det första kvartalet 2007. VD konstaterade att den positiva trenden från 2006 fortsatt under inledningen av 2007.

Stämman beslutade vidare:

- att advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid årsstämman.

- att antalet styrelseledamöter skall vara fem och inga suppleanter.

- att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Anne-Marie Pålsson,
Bernt Ingman och Joen Magnusson, varvid föreslås att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande.

- att arvode till styrelsen skall utgå med 870.000 kronor att fördelas med 300.000 kronor till
styrelseordföranden och med 190.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodena är oförändrade sedan föregående år.

- att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

- att valberedningen skall utgöras av representanter för bolagets tre största ägare vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt av styrelseordföranden. Sammansättningen av valberedningen skall följa bolagskodens regler. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Följande skall därvid gälla.

• Ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.

• Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

• Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden och (e) arvode för bolagets revisorer.

- att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och de båda affärsområdescheferna. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till ca 850.000 kronor. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

- att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas under tiden före årsstämman 2008. Bolagets innehav av aktier i det egna bolaget uppgår för närvarande till 21.800 aktier av serie B. Överlåtelsen skall omfatta högst 21.800 aktier av serie B och får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att bolaget skall kunna använda erhållna likvida medel i bolagets verksamhet.

- att ändra bolagsordningen med anledning av den av stämman beslutade aktiedelningen (spliten). Stämmans beslut innebär att gränserna för antalet aktier i § 5 ändras så att lägsta antal aktier skall vara 5.714.286 och högsta antal aktier skall vara 22.857.144.

Övrigt
Vid bolagsstämman 2005 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2009.

Malmö den 27 april 2007

G & L BEIJER AB (publ)

Styrelsen