Search glas

10-04-28 regulatorisk

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 28 april 2010 årsstämma för verksamhetsåret 2009. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 3 maj 2010. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 maj 2010.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2009 och utvecklingen under det första kvartalet 2010. VD konstaterade att det första kvartalet varit starkt med förbättrad omsättning och resultat.

Stämman beslutade vidare:

• att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman.
• att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.
• att arvode till styrelsen utgår med 985.000 kronor att fördelas med 340.000 kronor till styrelseordföranden och med 215.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.
• att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
• att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Stribe. Stämman beslutade även att välja Harald Link till ny styrelseledamot samt utse Peter Jessen Jürgensen till styrelsens ordförande.
• att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor för den återstående mandattiden fram till och med slutet av årsstämman 2012 med den auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig tills vidare.
• att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de tre största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2010 avgöra vilka som är de största ägarna. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2011. Följande skall därvid gälla.
- Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de tre största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den tredje största ägaren.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer samt (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

• att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomi¬direktören och den ansvarige för Beijer Ref. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till sammanlagt 1 000 000 kronor. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26% av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

• att ändra § 10 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma i enlighet med följande: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 10 första stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.