Search glas

22-04-07 regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2022

Årsstämman i Beijer Ref AB (publ) för verksamhetsåret 2021 hölls den 7 april 2022 i Malmö. Styrelsen hade beslutat att aktieägare kunde utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Beijer Refs bolagsordning.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

 

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,10 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Utbetalningen av utdelningen ska ske i två delbetalningar: den första med 0,60 kronor per aktie och den andra med 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagar ska vara den 11 april 2022 och den 11 oktober 2022. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 14 april 2022 för den första utbetalningen och den 14 oktober 2022 för den andra utbetalningen.

 

Ersättningsrapport för 2021

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
 

Styrelsen

Stämman utsåg styrelse, för tiden fram till årsstämman 2023, i enlighet med valberedningens förslag:

 

-          att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter

-          att omvälja styrelseledamöterna Albert Gustafsson, Frida Norrbom Sams, Joen Magnusson, Kate Swann, Kerstin Lindvall, Per Bertland och William Striebe

-          att utse Kate Swann till styrelsens ordförande

 

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvorden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om arvoden för arbete i styrelsens kommittéer, enligt följande:

 

-          815 000 kronor till styrelseordföranden

-          395 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna

-          125 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott

-          100 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet

-          79 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet

-          53 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet

 

 

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden fram till årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

 

LTI 2022/2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTI 2022/2025, liknande LTI 2021/2024 som implementerades 2021. Programmet omfattar cirka 120 ledningspersoner i Beijer Ref-koncernen, vilka ges möjlighet att till marknadspris från Beijer Ref förvärva högst 1 616 000 köpoptioner. Varje köpoption ger innehavaren rätt att från bolaget förvärva en (1) aktie av serie B i bolaget under perioden 15 maj 2025 till och med 15 juni 2025. Lösenpriset per aktie ska vara 125 procent av det volymvägda genomsnittspriset som erlagts för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart före överlåtelsen av köpoptionerna till deltagarna. Tilldelning av köpoptioner beräknas ske under andra kvartalet 2022.

 

Deltagarna erhåller i samband med överlåtelse av köpoptionerna en subvention i form av bruttolönetillägg motsvarande 50 procent av erlagd premie för optionerna. I syfte att säkra Beijer Refs åtaganden och kostnader enligt LTI 2022/2025 beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier samt beslutade årsstämman om överlåtelse av aktier i Beijer Ref till deltagarna i LTI 2022/2025. Programmet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare eftersom det är baserat på köpoptioner avseende redan utgivna aktier i Bolaget.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Jämfört med tidigare gällande riktlinjer innehåller riktlinjerna nu en möjlighet att tillämpa icke-finansiella kriterier för rörlig kontantersättning och har även justerats med anledning av att bolagets styrelse har inrättat ett ersättningsutskott.

 

Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 38 230 407 nya aktier, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvärvsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter.

 

*****

 

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.beijerref.com under rubriken ”Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma”, senast torsdag den 21 april 2022. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye, CEO

Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email ubt@beijerref.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 41 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.