Search glas

21-04-15 regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2021

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ) hölls den 15 april 2021 för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. En intervju med verkställande direktören Per Bertland publiceras som film på Beijer Refs webbplats, www.beijerref.com

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2020.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Av det föreslagna beloppet motsvarar 2,50 kronor per aktie en ordinarie utdelning och 0,50 kronor är en extra utdelning. Utbetalning av utdelningen ska ske i två delbetalningar: den första med 1,80 kr per aktie och den andra med 1,20 kr per aktie (0,40 kr per aktie efter split). Avstämningsdagar ska vara den 19 april 2021 och den 8 oktober 2021. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 22 april 2021 för den första utbetalningen och 13 oktober 2021 för den andra utbetalningen.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag:

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Joen Magnusson, Frida Norrbom Sams, Albert Gustafsson, Per Bertland och Kate Swann.

Att som nya styrelseledamöter välja in Kerstin Lindvall och William Striebe.

Att utse Kate Swann till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om arvoden för arbete i styrelsens kommittéer enligt följande:

- 775 000 kronor till styrelseordföranden

- 375 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget

- 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott

- 75 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet

- 75 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet

- 50 000 kr till ledamöterna i ersättningsutskottet

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, Malmö till revisor för tiden fram till årsstämman 2022.

Ersättningsrapport för 2020

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Aktiesplit

Att genomföra en aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag (aktiesplit 3:1). Beslutet innebär att antalet aktier tredubblas och att aktiens kvotvärde delas på tre. Efter genomförd aktieuppdelning kommer det sammanlagda antalet aktier i bolaget ha ökat från 127 434 690 aktier till 382 304 070 aktier fördelat på 29 756 160 aktier av serie A och 352 547 910 aktier av serie B. Stämman beslutade att den 26 april 2021 ska vara avstämningsdag för uppdelningen av aktier.

Bolagsordningsändringar

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ändra 5§ i bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktieuppdelningen (spliten), innebärande att gränserna för antalet aktier ändras så att lägsta antal aktier skall vara 103 000 000 och högsta antal aktier skall vara 412 000 000. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att en ny paragraf införs i bolagsordningen som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter enligt den procedur som anges i kap. 7 § 4 st 2 aktiebolagslagen (2005:551) och att inför en bolagsstämma kan styrelsen besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning.

Återköp av köpoptioner

Beslöts, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att erbjuda deltagarna i LTIP 2018/21 återköp av köpoptioner utställda i LTIP 2018/2021.

LTIP

Beslöts, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTIP 2021/2024, innebärande att (A) Beijer Ref utställer köpoptioner på aktier i Beijer Ref, (B) bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och (C) godkännande av överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i incitamentsprogrammet.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.beijerref.com under rubriken ”Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma”, senast torsdag den 29 april 2021. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Malmö den 15 april 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com