Search glas

20-06-25 regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2020

Vid årsstämman i Beijer Ref AB (publ), denna dag i Malmö, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 25 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 29 juni 2020. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 juli 2020.

CEO höll inget anförande på mötet, en videopresentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com

Per Bertland informerar om att 2019 blev det bästa året genom företagets historia. Från och med slutet av första kvartalet 2020 har covid-19 påverkat Beijer Refs verksamhet då merparten av bolagets länder varit delvis eller helt stängda. Historiskt har Beijer Ref blivit relativt lindrigt påverkat av kriser, främst på grund av att verksamheten i stor omfattning är kopplad till livsmedelsindustrin som är en så kallad samhällsbärare.

Förvärv är och kommer att vara ett viktigt fokusområde i framtiden, andra viktiga fokusområden är fortsatt utbyggnad av vårt sortiment av gröna produkter inom vår OEM-verksamhet, ytterligare effektivisera supply chain. Digitalisering och hållbart företagande kommer fortsatt också vara strategiska framtidsfrågor.

”Vi tror att med en växande marknad, tydligt fokus, stark företagskultur, decentraliserad organisation, stark ägarstruktur har vi framtiden för oss och kan fortsätta vår framgångsresa” avslutar Per Bertland.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams, Monica Gimre och som ny styrelseledamot välja in Gregory Alcorn då Chris Nelson har avböjt omval.

Att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 2 120 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete, att fördelas med 720 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom Carrier-koncernen. Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 75 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Att besluta om vissa formella ändringar av bolagsordningen med anledning av lagändringar och förväntade lagändringar.

Malmö 25 juni 2020

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com