Search glas

19-04-10 regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2019 för Beijer Ref AB (publ)

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 10 april 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018. Årsstämman godkände den framlagda resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018 samt att utbetalning ska ske i två delbetalningar med 1,50 kr vid varje tillfälle. Avstämningsdagar ska vara den 12 april 2019 och den 11 oktober 2019. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 17 april 2019 för den första utbetalningen och 16 oktober 2019 för den andra utbetalningen.

Beijer Refs VD och koncernchef Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2018 som är Beijer Refs omsättnings- och resultatmässigt bästa år någonsin. Totalt genomfördes fyra förvärv under året, varav ett i Australien och ett i Sydafrika. Båda förvärven bidrar till att utjämna de tidigare säsongsvariationerna. Utfasningsprogrammet av F-gaser inom EU fortsätter att skapa en ökad efterfrågan på koncernens OEM-teknik. Investeringar i hållbarhet, digitalisering och ökade satsningar på regionala logistikcenter präglade också året.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams, Monica Gimre och som ny styrelseledamot välja in Chris Nelson då Ross B. Shuster har avböjt omval.

Att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 2 120 000 kronor att fördelas med 720 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom United Technologies-koncernen.

Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 75 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö 10 april 2019

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Maria Rydén, CFO

Telefon 040-35 89 00 

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com