Search glas

18-04-05 icke regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2018

Beijer Ref AB (publ) höll idag den 5 april 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017 samt att avstämningsdag ska vara den 9 april 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 12 april 2018.

Beijer Refs VD Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2017 som är koncernens omsättnings- och resultatmässigt bästa år någonsin. Två strategiska förvärv genomfördes. Därtill visade samtliga regioner tillväxt. Året präglades även av fortsatta satsningar inom digitalisering, hållbarhet och egentillverkad miljöteknik.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams, Monica Gimre och Ross B. Shuster och att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.975.000 kronor att fördelas med 610.000 kronor till styrelseordföranden och med 310.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom United Technologies-koncernen.

Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 75 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Att genomföra en aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag (aktiesplit 3:1). Beslutet innebär att antalet aktier tredubblas och att aktiens kvotvärde delas på tre. Efter genomförd aktieuppdelning kommer det sammanlagda antalet aktier i bolaget ha ökat från 42 478 230 aktier till 127 434 690 aktier fördelat på 9 918 720 aktier av serie A och 117 515 970 aktier av serie B. Syftet med uppdelningen av aktier är att öka likviditeten i aktien. Stämman beslutade att den 25 april 2018 ska vara avstämningsdag för uppdelningen av aktier.

Att ändra bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktieuppdelningen (spliten). Beslutet innebär att gränserna för antalet aktier i § 5 ändras så att lägsta antal aktier skall vara 34 000 000 och högsta antal aktier skall vara 136 000 000.

Att ändra verksamhetsbeskrivningen i punkten 2 i bolagsordningen för att bättre beakta bolagets verksamhet.

Besluten om aktieuppdelning och ändring av gränserna för antalet aktier innefattar även bemyndigande för bolagets styrelse eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.  

Att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram som omfattar ca 70 ledningspersoner i Beijer Ref-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om (A) utställande av köpoptioner på aktier i Beijer Ref, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C) överlåtelse av återköpta och redan innehavda aktier till deltagare i incitamentsprogrammet, enligt styrelsens förslag.

Malmö 5 april 2018

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com 

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 34 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com