Search glas

16-04-07 icke regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2016

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 7 april 2016 årsstämma för verksamhetsåret 2015. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015 samt att avstämningsdag ska vara den 11 april 2016.
Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 14 april 2016.

Beijer Refs VD Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2015 som är Beijer Refs resultatmässigt bästa år någonsin och bl a innebar etablering i Nya Zeeland, Australien, Malaysia och Indien. Vidare redogjordes för att Beijer Ref står väl rustat för en hållbar framtid och ligger i framkant när det gäller utveckling mot miljövänliga och energieffektiva kyllösningar. Efter räkenskapsårets utgång har den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) inlett en granskning av HRP förvärvet vilken innebär att det formella övertagandet blir försenat och väntas ske i kvartal 2. Beijer Refs bedömning är att förvärvet inte påverkar konkurrenssituationen i England.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt nyvälja Ross B. Shuster och att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.790.000 kronor att fördelas med 575.000 kronor till styrelseordföranden och med 285.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom UTC-koncernen.

Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 50 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 25 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt lämnad offert.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö 7 april 2016

Styrelsen

Beijer REF AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com