Search glas

15-04-09 icke regulatorisk

Kommuniké från årsstämman 2015

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 9 april 2015 årsstämma för verksamhetsåret 2014. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelse­ledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014 samt att avstämningsdag ska vara den 13 april 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2015.

Beijer Refs VD Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2014 och utvecklingen under det första kvartalet 2015.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, och William Striebe samt nyvälja Frida Norrbom Sams och Monica Gimre och att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.650.000 kronor att fördelas med 550.000 kronor till styrelseordföranden och med 275.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt lämnad offert.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att låta ledande befattningshavare delta i bonusprogram som förväntas omfatta 42 personer i koncernen, inklusive de ledande befattningshavarna. Programmet ska löpa under tre år mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2017 och kan som mest ge vardera befattningshavare totalt en årslön under treårsperioden. Beräkningen av utfallet görs utifrån på förhand fastställda mål.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen ska vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvars­område, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande tio månadslöner. Till VD Beijer Ref AB avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande befattnings­havare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning och marknadspraxis. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller VD i Beijer Ref AB 24 månadslöner och övriga i bolagsledningen 12 månadslöner, inkl. uppsägningslön. Egen uppsägning från VDs eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Ledande befattningshavare kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättnings­utskott. VD deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö den 9 april 2015

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia, Thailand, Indien, Australien och Nya Zeeland.

www.beijerref.com