Search glas

13-04-26 regulatory

Kommuniké från årsstämman 2013

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 26 april 2013 årsstämma för verksamhetsåret 2012. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 4,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2012 samt att avstämningsdag skall vara den 2 maj 2013. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 7 maj 2013.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2012 och utvecklingen under det första kvartalet 2013.

Stämman beslutade vidare:

Att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe och att utse Peter Jessen Jürgensen till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 1.215.000 kronor att fördelas med 435.000 kronor till styrelseordföranden och med 260.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att årsstämman ska besluta om regler för valberedning inför årsstämma, att gälla till dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande.

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning är utsedd.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören, VD för G & L Beijer Ref AB samt verksamhetschefen för Toshiba HVAC. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt cirka 5,1 MSEK. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag. Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö den 26 april 2013
Styrelsen
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00