Search glas

21-02-04 regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Ref AB

Beijer Ref AB, org.nr 556040-8113, med säte i Malmö, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 mars 2021

Med hänsyn till den rådande extraordinära situationen med coronaviruspandemin och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler att enbart genomföras genom poströstning. Beijer Ref AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen 23 februari 2021,
 • dels senast tisdagen den 2 mars 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Beijer Ref AB tillhanda senast angiven dag.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar poströsta måste, förutom att avge sin poströst enligt nedan, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn och bör meddela sin förvaltare om detta i god tid före den 23 februari 2021. Bolagsstämmoaktieboken kommer att beakta rösträttsregistreringar som är genomförda senast den 25 februari 2021.

Poströstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Beijer Ref’s webbplats www.beijerref.com/sv/extrastamma/. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Beijer Ref AB tillhanda tisdagen den 2 mars 2021 (gärna före kl. 16.30). Formuläret kan skickas med e-post till lpl@beijerref.com eller per post/bud till Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.beijerref.com/sv/extrastamma/. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

För frågor om poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret tillsänt per post, vänligen kontakta Beijer Ref AB, på telefon 040 – 35 89 00 (måndag – fredag kl. 8.30 – 16.30) eller på e-mail lpl@beijerref.com

Föreslagen dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av justerare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 7. Val av styrelseledamöter:
  7.1 Kate Swann
  7.2 Albert Gustafsson
  7.3 Per Bertland
 8. Val av styrelsens ordförande.
 9. Stämman avslutas.

Punkt 1 - Val av ordförande

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Bernt Ingman, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 2 - Val av justerare

Albert Gustafsson representerande EQT Partners samt Patricia Hedelius representerande AMF Pension föreslås att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman eller vid förhinder för någon av dem, den som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

Punkt 5 – Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av bolagstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

Punkt 6 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit att Kate Swann, Albert Gustafsson och Per Bertland väljs till nya styrelseledamöter i bolaget, samtliga för en mandatperiod intill slutet av nästa årsstämma.

Noteras att Bernt Ingman, Bill Striebe, Monica Gimre och Gregory Alcorn samtliga har ställt sina platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval. Noteras att Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen och Frida Norrbom Sams kvarstår som styrelseledamöter och att årsstämman har beslutat om arvoden för styrelsens ledamöter och att arvoden därvid utgår pro rata i förhållande till tjänstgöringstid. Noteras att styrelsearvode inte utgår till Per Bertland, såsom anställd i bolaget.

Kate Swann är född år 1964. Kate har mer än 30 års erfarenhet av ledningsbefattningar, bland annat som VD för SSP Group plc från 2013 till 2019 och som VD för WH Smith från 2003 till 2013. Kate tilldelades National Business Awards Daily Telegraph Special Award för ett årtionde av excellens inom näringslivet under sin tid på WH Smith. 2002 tilldelades Kate Chairman's Special Award från The Institute for Turnaround. Kate tog examen från University of Bradford med en examen i Business Management 1986 och blev hedersdoktor vid Bradford 2007. 2015 tillkännagavs Kate som ny kansler vid universitetet i Bradford. Kate har varit rådgivare till EQT sedan 2020 och är ordförande för Parques Reunidos och IVC Evidensia. Kate har inga aktier i Beijer Ref och är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Albert Gustafsson är född 1977. Albert är Head of Private Equity Sweden på EQT och är bland annat partner på EQT och styrelseledamot i Eton, Bluestep and Iver. Albert har tidigare varit styrelseledamot i Dometic, Scandic, Granngården och TOP TOY. Innan han började på EQT arbetade Albert fem år på Lehman Brothers i London, först på avdelningen Mergers & Acquisition och därefter på Debt Capital Markets. Albert har B.Sc. i Företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Alrbert har inga aktier i Beijer Ref och är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Per Bertland är född år 1957. Per är sedan 2013 vd och koncernchef för Beijer Ref och har arbetat för företaget i 21 år. Per är styrelseordförande i Dendera Holding, styrelseledamot i Lindab AB och föreslagen som ordförande för Inwido AB (publ). Per har en M.Sc. i Näringsliv och ekonomi från Lunds universitet. Per har meddelat sin avsikt att avgå som VD när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021. Som styrelseledamot kan Per fortsätta att bidra till framtida tillväxt och framgång för Beijer Ref genom sitt branschnätverk och sin erfarenhet. Per har 2 361 000 A-aktier, 177 000 B-aktier och 30 000 optioner i Beijer Ref, och är beroende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.

Punkt 8:

Valberedningen har föreslagit att Kate Swann väljs till styrelsens ordförande.

Handlingar m.m.

Valberedningens fullständiga förslag framgår ovan. Valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.beijerref.com/sv/extrastamma/ senast tre veckor innan bolagsstämman. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor, Stortorget 8, Malmö.

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 127 434 690 aktier, representerande totalt 216 703 170 röster, fördelat på 9 918 720 A-aktier, representerande 99 187 200 röster och 117 515 970 B-aktier, representerande 117 515 970 röster, varav 897 980 B-aktier innehas av bolaget, representerande 897 980 röster.

Rätt till information m.m.

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, eller via e-post till lpl@beijerref.com, senast tio dagar före stämman, dvs. senast den 21 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, och på bolagets webbplats www.beijerref.com/sv/extrastamma/ senast fem dagar före stämman, dvs. senast den 26 februari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Malmö 4 februari 2021

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Maria Rydén, CFO

Telefon 040-35 89 00

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com