Search glas

23-10-24

Beijer Ref Q3 2023

"I jämförelse med samma period föregående år ökade den totala omsättningen med 42 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 959 MSEK, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 11,3 procent, vilket är en ökning med 0,9-procentenheter jämfört med samma period föregående år (10,4). Givet de höga jämförelsetalen (19 procent), samt en försäljningsdag mindre, var den underliggande organiska försäljningen svagt negativ. Vi noterade emellertid bra marginaler och ett starkt kassaflöde," säger CEO Christopher Norbye.

Telekonferens Q3 2023 

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en kombinerad webbsändning och telekonferens där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter. Mötet är den 24 oktober kl. 10.00 CET.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk. Efter registreringen får du ett telefonnummer, ett konferens-ID samt ett user ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För att följa webbsändningen live vänligen registrera er på följande länk.

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 08:30 den 24 oktober.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Malmö 24 oktober 2023

Beijer Ref AB (publ)

Christopher Norbye, CEO

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon 040-35 89 00
E-post nwd@beijerref.com

 

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 08:30 CET.