Search glas

06-10-20

G&L BEIJER AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2006

• Fortsatt stark utveckling för koncernen.

• Nettoomsättningen steg med 9 procent till 1924,0 mkr (1768,8).

• Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 120,7 mkr (92,9).

• Vinsten efter skatt steg till 74,1 mkr (61,6).

• Vinsten per aktie uppgick till 11,93 kronor (9,98).

Omsättning
Den positiva trenden för G & L Beijerkoncernen, särskilt inom affärsområdet Beijer Ref, förstärktes under det tredje kvartalet. Koncernens omsättning steg med 15 procent till 694,0 mkr (605,2) under perioden. Under de tre första kvartalen ökade koncernens omsättning med 9 procent till 1924,0 mkr (1768,8). Tillväxten har i allt väsentligt varit organisk och den förklaras av en stark konjunktur i Norden samt en avsevärt förbättrad efterfrågan på flera marknader i övriga Europa.

Verksamheten inom AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF har utvecklats positivt. Omsättningen steg med 13 procent till 1497,7 mkr (1327,7) under årets nio första månader och med 19 procent till 560,5 mkr (470,4) under det tredje kvartalet. De nordiska marknaderna, framför allt i Danmark, Norge och Finland, har varit starka. Storbritannien och Holland har utvecklats mycket väl liksom Östeuropa och Baltikum.

Försäljningsökningen förklaras, förutom av en bra marknad, också av att affärsområdet successivt tagit marknadsandelar. Beijer Ref gynnas dessutom av en långsiktigt god tillväxt inom marknaden för luftkonditionering som varit extra stark till följd av den varma sommaren.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIK visade en minskning i omsättningen till 426,3 mkr (441,1) under de tre första kvartalen. Omsättningen under det tredje kvartalet var 133,5 mkr (134,8). Nedgången förklaras av en försäljningsminskning inom affärsområdets konsumentvaror. Större delen av konsumentvarudivisionen har avyttrats i början av oktober 2006.

Exklusive konsumentvaror steg affärsområdets omsättning något under niomånadersperioden. Försäljningen av slang- och gummiprodukter utvecklades fortsatt positivt medan försäljningen av industriprodukter var stabil.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat steg med 30 procent till 120,7 mkr (92,9) under de tre första kvartalen och med 60 procent till 53,6 mkr (33,4) det tredje kvartalet. Förbättringarna beror på koncernens sammantagna volymökningar samt fortsatt positiva effekter av tidigare genomförda besparingsprogram.

BEIJER REF ökade sitt rörelseresultat med 43 procent till 104,5 mkr (73,0) under de nio första månaderna. Resultatet för det tredje kvartalet steg med 85 procent till 46,4 mkr (25,1). Volymökningar samt effekter av tidigare besparingsprogram, som givit produktivitetsökningar, ligger bakom resultatförbättringarna. Såväl handels- och grossistverksamheten som tillverkningsföretagen har ökat sina resultat.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK minskade till 29,2 mkr (32,6) under de tre första kvartalen. Resultatet för det tredje kvartalet blev 11,2 mkr (11,9). De lägre resultaten beror på den minskade försäljningen inom konsumentvaror. Exklusive konsumentvaror steg affärsområdets resultat under rapportperioden.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -14,7 mkr (-7,5) under de tre första kvartalen. Det var -5,4 mkr (1,2) under det tredje kvartalet. I finansnettot för 2005 ingick en realisationsvinst om 6,4 mkr från försäljningen av aktier i Malmö Hamn AB under det tredje kvartalet. Resultatet före skatt steg till 106,0 mkr (85,4) under årets nio första månader. Det ökade med 39 procent till 48,2 mkr (34,6) under det tredje kvartalet. Resultatet efter skatt för motsvarande perioder uppgick till 74,1 mkr (61,6) och 33,4 mkr (25,6). Exklusive ovannämnda realisationsvinst var resultatet 2005 för niomånadersperioden 55,2 mkr och 19,2 mkr för det tredje kvartalet. Vinsten per aktie efter skatt blev 11,93 kronor (9,98) för niomånadersperioden.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anlägg¬nings- och nettotillgångar i förvärvade enheter uppgick till 19,7 mkr (21,9) under niomånadersperioden. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 142,9 mkr (148,8) vid utgången av det tredje kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 510,2 mkr (464,4) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 30 procent (29). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 889 (919).
Moderbolagets G & L Beijer AB resultat efter finansnetto uppgick till 9,0 mkr (23,9), lånefinansieringen 224,2 mkr (228,5) och investeringar 0,1 mkr (0,1).

Viktiga händelser
Beijer Ref förvärvade i januari återstående 49 procent i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. Vid förvärvet av Elsmark Holding A/S ingick 51 procent av aktierna i Equinoxe SP samt en option på resterande 49 procent som Beijer Ref utnyttjade. Equinoxe är marknadsledare inom kylgrossistområdet i Ungern med en omsättning på cirka 50 mkr.

I april förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Industriteknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i Västerås. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika typer av ugnar. De huvudsakliga kundgrupperna utgörs av gjuteri- och stålverksindustrin. Verksam¬heten i YGAB ingår i G & L Beijers räkenskaper från maj månad 2006.

Affärsområdet Beijer Industriteknik erhöll i augusti tillsammans med tyska SMS Demag AG en viktig order avseende en ny haspel till SSAB Tunnplåt i Borlänge. Leveranserna, som innefattar både mekanisk utrustning och el/automation, sker stegvis fram till sommaren 2008. Beställningen är en provisionsaffär för G & L Beijer. Den påverkar inte omsättningen men den bidrar positivt till resultatet under leveransperioden.

Efter rapportperiodens utgång tecknade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Industriteknik avtal med Edw. H. Thomeé AB om försäljning av verksamheten i ETC Verktyg inom affärsområdets konsumentvarudivision. Den sålda verksamheten omsätter cirka 25 mkr på årsbasis. Avyttringen ger sammantaget en marginell effekt på resultatet under det fjärde kvartalet.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2006 lämnas den 9 februari 2007.
Delårsrapport för 3 månader 2007 publiceras den 27 april 2007.

Malmö den 20 oktober 2006
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för G & L Beijerkoncernen för perioden 1 januari 2006 till 30 september 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och ÅRL. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av före¬tagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och ÅRL.

Malmö den 20 oktober 2006

Auktoriserad revisor
Mikael Eriksson

Lars Nilsson
Auktoriserad revisor

Hemsida:
www.beijers.com