Search glas

14-04-23

G & L Beijer (under namnändring till Beijer Ref) Kvartal 1, 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 581,0 mkr (1 463,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 71,3 mkr (48,7).
  • Periodens resultat uppgick till 45,6 mkr (32,4).
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,03 kronor (0,70).
  • Fortsatt positiv trend under första kvartalet med omsättningstillväxt på 8 procent och rörelseresultatförbättring på 46 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Förvärv av den sydafrikanska kylgrossisten Eurocool.

Koncernchefen kommenterar

Ekonomisk islossning i Europa
Efter en utmanande period med krisande europeisk ekonomi och dämpad efterfrågan under andra halvan av 2012 och början av 2013, är det med försiktig optimism vi konstaterar att det första kvartalet 2014 befäster en positiv trend.

Rörelseresultatet på 71,3 mkr visar att vi fortfarande har en bit kvar till 2011 och 2012 års nivåer, men det får ändå ses som ett tecken på en ljusning. Det finns flera skäl till detta. Det starkaste är kanske att behovet av ny­investeringar och service på befintliga kylanläggningar efter flera år av ekonomisk kris i Europa nu börjar bli så stort att det inte längre går att skjuta på dem. Och som Europas största kylgrossist är Beijer Ref väl positionerat för att tillfredsställa detta behov.

Bland våra marknadsregioner måste Storbritannien och Irland nämnas som glädjeämnen med stark tillväxt. Spanien och Italien har också kvicknat till, där en positivare konjunktur har sammanfallit med varmt vårväder och därpå följande efterfrågan på såväl luftkonditionerings- som kylprodukter.

Intressant utveckling i södra Afrika
Arbetet med att integrera Eurocool, en av Sydafrikas största kylgrossister, har varit intensivt sedan bolaget förvärvades i januari 2014. Beijer Ref har en väl fungerande förvärvsstrategi som bland annat syftar till att snarast möjligt skapa synergier beträffande inköp, distribution och rörelsens kostnader.

Förvärvet stärker vår närvaro på den snabbt växande marknaden för kyl- och luftkonditioneringsprodukter i södra Afrika. Slutkundernas behov av investeringar inom alla de tre marknadssegment vi är aktiva inom – kommersiell kyla, industriell kyla och komfortkyla – ökar snabbt och med våra verksamheter Sydafrika, Namibia, Mocambique, Zambia och Botswana står vi väl rustade för att möta efterfrågan. Att Afrika kommer att vara en viktig del av Beijer Refs tillväxt framöver är inte en alltför vågad gissning.

EU i spetsen för naturliga köldmedel
I mars och april i år tog EU-parlamentet och Ministerrådet som väntat det efterlängtade beslutet att fasa ut fluorerade växthusgaser ur köldmedier. Denna F-gasförordning har ett stort antal tidsmässiga hållpunkter under kommande decennier och kommer successivt att ersätta den gamla teknikens växthuseffektdrivande köldmedier med naturliga och miljömässigt uthålliga alternativ.

Det finns redan naturliga köldmedier baserade på exempelvis koldioxid eller ammoniak och innovationer kommer med all säkerhet att förnya området i allt snabbare takt de kommande åren. För Beijer Ref är EU:s beslut välkommet, eftersom det sätter ett välbehövligt fokus på den moderna och miljövänligare kylteknik som vi och våra samarbetspartners är redo att ersätta de gamla lösningarna med.

Ny värld, nya möjligheter - nytt namn
Ända sedan bröderna Gottfried och Lorens Beijer för första gången annonserade under firmanamnet ”G. & L. Beijer” i Sydsvenska Dagbladet i Malmö 1878 har detta varit firmans namn. Från detta ur-Beijer har därefter alla andra Beijer-företag som är verksamma i Sverige vuxit fram.

Vi bygger vidare på denna stolta handelstradition, men med internationell kylgrossist- och luftkonditioneringsverksamhet som koncernens fokus har vi valt att anpassa namnet på ett sätt som mer direkt kommunicerar vad vi gör. Det nya namnet föreslås bli Beijer Ref, där Ref är en i branschen välkänd förkortning av engelskans refrigeration, kylning. Beslutet angående namnbytet fattas på årsstämman den 24 april.

Per Bertland
CEO, G & L Beijer AB

Om Beijer Ref
Beijer Ref är en av världens tre största kylgrossister och den ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade produkter och effektiv service.

Omsättning
G & L Beijer (under namnändring till Beijer Ref) ökade omsättningen med åtta procent till 1 581,0 mkr (1 463,8) under första kvartalet 2014. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 5,4 procent.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt komfortkyla. Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i fem geografiska segment: Norden, Centraleuropa (inklusive Storbritannien och Irland), Östeuropa, Sydeuropa och Övriga världen (i dagsläget bestående av södra Afrika och Thailand).

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en ökad efterfrågan på i stort sett samtliga dessa marknader, där Centraleuropa samt Storbritannien och Irland visade stark tillväxt.

Komfortkyla, som utgör ca 30 procent av Beijer Refs omsättning, hade en stark ökning under första kvartalet, delvis som en följd av det varma vårvädret i södra Europa.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 71,3 mkr (48,7) under det första kvartalet. Resultatuppgången kan förklaras som en kombination av genomförda besparingsåtgärder under 2013 och en ökad omsättning till följd av ett uppdämt investeringsbehov inom såväl kommersiell kyla som industriell kyla och komfortkyla.

Koncernens finansnetto uppgick till -7,5 mkr (-5,4). Resultatet före skatt var 63,8 mkr (43,3). Resultatet efter skatt var 45,6 mkr (32,4). Vinst per aktie uppgick till 1,03 kronor (0,70).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 28,4 mkr (6,0) under det första kvartalet 2014. Den största delen av ökningen mot föregående år hänför sig till förvärv. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräknings­kredit var 420,4 mkr (629,1) den 31 mars 2014. Det egna kapitalet uppgick till 2 467,2 mkr (2 329,5). Nettoskulden var 1 234,8 mkr (1 121,4). Soliditeten uppgick till 46,6 procent (47,4). Medeltalet anställda var under perioden 2 158 (2 116).

Viktiga händelser under första kvartalet
I januari förvärvade G & L Beijer samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknads­position inom de segment som G & L Beijer prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i södra Afrika. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie under 2014 marginellt positivt. Eurocool ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med januari 2014.

Den 12 mars röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ny f-gasförordning, vilket bekräftades av Ministerrådet i en omröstning den 14 april. Därmed har beslutet att fasa ut köldmedier med fluorerade växthusgaser (s k f-gaser) trätt i kraft, vilket bedöms ha en positiv påverkan på Beijer Ref genom de investeringar i ny teknik som slutkunderna successivt kommer att behöva göra.

Beijer Ref är väl förberett för denna övergång till miljövänliga köldmedier och ser med tillförsikt fram emot de affärsmöjligheter som den nya f-gasförordningen kommer att innebära.

Riskbeskrivning
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter
- Sexmånadersrapport för 2014 publiceras den 18 juli 2014.
- Niomånadersrapport för 2014 publiceras den 22 oktober 2014.
- Bokslutskommuniké för 2014 publiceras i februari 2015.
- Årsredovisning för 2014 publiceras i april 2015.

Årsstämman äger rum den 24 april 2014.

Malmö den 23 april 2014
G & L Beijer AB (publ)
Per Bertland, CEO

För mer information:
Per Bertland
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. G & L Beijer tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges nedan.

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets högste verkställande beslutsfattare, d v s koncernchefen, följer verksamheten. Beslut har tagits om ny segmentsindelning då högste verkställande beslutsfattare från och med 1 januari 2014 följer upp verksamheten baserat på följande segment: Södra Europa, Centraleuropa, Norden, Östra Europa och Övriga världen.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2014 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.