Search glas

11-06-01 regulatory

G & L Beijer tecknar ett letter of intent med Carrier, förvärvar distributionsverksamheten för Toshibas produkter inom komfortkyla i elva EU-länder

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har tecknat en avsiktsförklaring, letter of intent, om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering. Carrier Corporation har genom ett samägt bolag med Toshiba Corporation de exklusiva distributionsrättigheterna utanför Japan av Toshibas produkter inom HVAC-området (heating, ventilation and air condition) vilka tillverkas av det samägda bolaget. Affären innebär att Carrier överför personal och tillgångar relaterade till Toshibas verksamhet till G & L Beijer.

Den förvärvade verksamheten kommer operativt att behållas separerat från G & L Beijers befintliga distributionsverksamhet. Priset för förvärvet uppgår till nio gånger verksamhetens årliga rörelseresultat. Under den senaste tolvmånadersperioden fram till utgången av första kvartalet 2011, uppgick omsättningen för Toshibas distributörsverksamhet i berörda länder till € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet var cirka € 10 miljoner (93 mkr). Det exakta rörelse­resultatet är villkorat av en due diligence-process och överenskommelse mellan parterna. Verksamheten har cirka 160 anställda.

- Förvärvet är viktigt för G & L Beijer ur flera aspekter. Luftkonditionering och värme är tillväxtområden som till stor del drivs av ökat behov av energibesparingar och större omsorg om miljön. G & L Beijer kan genom sin distributionskapacitet och organisation bidra väsentligt till en ökning av Toshibas försäljning och samtidigt dra fördel av en ökad storlek och breddad produktportfölj, säger Joen Magnusson, koncernchef i G & L Beijer.

Toshibas varumärke ligger i det övre segmentet inom luft­konditioneringsutrustning och är känt för sin höga kvalitet. Bolagets produktutveckling är fokuserad på energieffektivitet, miljöomsorg och komfort. G & L Beijer avser att med sin starka distributionsorganisation erbjuda kunderna ökad närvaro och service av Toshibas produkter och varumärke och därmed skapa ökad försäljning.

Förvärvet stärker G & L Beijers position inom luftkonditionering och värmepumpar i Europa samtidigt som Tyskland blir en ny marknad för koncernen. Inslaget av tillväxtområden i koncernen ökar då marknaden för luftkonditionering och värmepumpar har en hög tillväxt. Högre energipriser ställer krav på mer energieffektiva lösningar och efterfrågan på komfortkyla ökar. Genom förvärvet stiger andelen luftkonditionering och värmepumpar från 20 procent till 35 procent av G & L Beijers totala omsättning.

Carriers distribution av Toshibas produkter omfattar försäljningen på elva europeiska marknader; Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Sverige, Finland, Polen och de tre baltiska länderna. Distributionsrättigheterna i berörda länder är exklusiva.

Carriers distribution av Toshibas produkter kompletterar G & L Beijers befintliga europeiska verksamhet. Kombinationen stärker samtidigt G & L Beijers konkurrenskraft på marknaden med ett breddat produkterbjudande och utökat distributionsnätverk. Baserat på 2010 års räkenskaper kommer G & L Beijer proforma ha en omsättning på cirka 6 400 mkr med ett rörelseresultat på 445 mkr.

G & L Beijer drar fördel av sin starka balansräkning och förvärvet, som sker på skuldfri basis, finan­sieras med egna medel och ökad upplåning. Förvärvet bedöms påverka vinsten per aktie positivt med 2,09 kronor på årsbasis.

Affären är villkorad av slutförandet av sedvanliga due diligence-processer och att parterna når ett slutgiltigt köpeavtal vilket beräknas kunna undertecknas under det tredje kvartalet 2011. Slutförandet av transaktionen är även villkorad av eventuella myndighetstillstånd.

Carrier Corporation, som är G & L Beijers enskilt största aktieägare med 41,4 procent av kapitalet och 33,3 procent av rösterna, har två representanter i G & L Beijers styrelse. Transaktionen klassificeras därmed som en närståendetransaktion och Carriers styrelseledamöter deltar inte i styrelsens behandling av förvärvet. G & L Beijer kommer vidare att inhämta en så kallad fairness opinion av transaktionen och dess villkor från oberoende extern part.

Malmö den 1 juni 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
, koncernchef

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

www.beijers.com