Search glas

11-10-20 regulatorisk

G & L Beijer slutför förvärvet av United Refrigerations verksamhet i Europa

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering.

G & L Beijer AB har slutfört förvärvet av United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien i och med att den franska konkurrensmyndigheten godkänt affären.

Förvärvet, som aviserades den 1 september 2011, avser två bolag. Sammantaget omsätter de två bolagen motsvarande 610 mkr och har 169 anställda. Den totala köpeskillingen för båda bolagen uppgår till cirka 240 mkr på skuldfri basis. Köpeskillingen finansieras genom egna medel och ökad upplåning.

G & L Beijer stärker med förvärven ytterligare sin position på de franska och brittiska marknaderna.

Förvärven bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. De förvärvade bolagen ingår i koncernens räkenskaper från oktober 2011.

Informationen är sådan som G & L Beijer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011.

Malmö den 20 oktober 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04